Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011

zveřejněno: 9. 3. 2012
Schváleno 8.3.2012, platí od 9.3.2011, účinnost od 24.3.2012

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012

1/2012 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010,
o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 8. března 2012 usnesením č. 8/2012/OF/2 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušuje se  Obecně závazná vyhláška  města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010,  o místních poplatcích.

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.3.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 27.3.2012