2/1998 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o digitální mapě města

zveřejněno: 25. 1. 1998
o digitální mapě města
Schváleno 8.10.1998, platí od 20.10.1998, účinnost od 1.1.1999

2/1998/OI

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou
o digitální mapě města

 

Zasedání Městského zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou se usneslo dne 8.10.1998 vydat podle § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č. 16 /1998:

 

Článek 1

Vymezení pojmu a působnosti digitální mapa města

 1. Digitální mapa města (dále jen DMM) je základní grafickou bází Městského informačního systému. Je tvořena soubory údajů Digitální katastrální mapy (dále jen DKM) a soubory údajů Digitální technické mapy města (dále jen DTMM), které mají grafickou podobu, případně jsou reprezentovatelná v území města.
 2. Předmětem měření a šetření DKM jsou zejména hranice pozemkových a stavebních parcel, vlastnické hranice pozemků, včetně pozemků ve zjednodušené evidenci. Struktura DKM je obsažena v příloze č.1 této vyhlášky.
 3. Předmětem měření a šetření DTMM jsou zejména veškeré stavby dle zvláštních předpisů 3), veškerá technická vybavení a jejich zařízení dle zvláštních předpisů 1), veškeré komunikace dle zvláštních předpisů 2), nadzemní a podzemní inženýrské sítě a jiná technická zařízení, dopravní sítě a zařízení, veřejná zeleň, vodní toky a plochy a ostatní drobné předměty měření a šetření. Struktura DTMM je obsažena v příloze č.1 této vyhlášky.
 4. DMM je vytvářena v rozsahu pokrývající území města Žďáru nad Sázavou (katastrální území Město Žďár, Zámek Žďár, Stržanov a Veselíčko).
 5. DMM je vedena v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, výškovém systému Baltském po vyrovnání dle zvláštních předpisů 4)
 6. Správcem DMM je Město Žďár nad Sázavou
 7. Provozovatelem DMM je Městský úřad Žďár nad Sázavou, oddělení informatiky

 

Článek 2

Změny obsahu DMM a ohlašovací povinnost těchto změn

 1. Změnou obsahu DMM se rozumí změna, zrušení nebo vytvoření nového předmětu měření a šetření DMM, jak je popsán v Článku 1, odst.(2) a (3), v důsledku které se změní údaje v DMM.
 2. Ohlašovací povinnost změn objektů a vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření (dále jen "ohlašovací povinnost změn v DTMM") se vztahuje na fyzické a právnické osoby provádějící činnost na území města Žďáru nad Sázavou.
 3. Ohlašovací povinnost změn v katastru nemovitostí (DKM) se plní výhradně na základě zvláštních předpisů 5).

 

Článek 3

Splnění ohlašovacích povinností

Právnická nebo fyzická osoba splní ohlašovací povinnost změn v DTMM vůči správci DMM, předáním geodetické dokumentace polohového a výškového zaměření skutečného provedení dokončených staveb nebo jejích částí. Ohlašovací povinnost změn v katastru nemovitostí (DKM) je třeba splnit vůči Katastrálnímu úřadu zvlášť.

 

Článek 4

Obsah předávané dokumentace

Geodetickou dokumentací předávanou provozovateli DTMM podle Čl. 3 se rozumí:

 1. dokumentace definovaná vyhláškou Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
 2. doklad o přesnosti měření, seznam souřadnic a výšek na magnetickém nosiči,
 3. otisk DTMM s vyznačením změn dle Čl. 2 odst.(1)

Formát a struktura předávané dokumentace je obsahem příloh č.2 a č.3.

 

Článek 5

Lhůty předání dokumentace

U staveb, na které se vydává stavební povolení, je třeba dokumentaci změn obsahu DTMM předat provozovateli DTMM do vydání kolaudačního rozhodnutí.

 

Článek 6

Způsob poskytování výstupů a ochrana dat

 1. Údaje z DTMM se poskytují cestou uživatelských výstupů.
 2. Obsahem uživatelských výstupů jsou údaje o stavbách a technickém vybavení na zadaném území vykreslené na papír.
 3. Uživatelům, kteří mají se správcem DMM uzavřenu smlouvu o spolupráci při tvorbě, správě a využití geograficky orientovaného informačního subsystému Městského informačního systému města Žďáru nad Sázavou jsou výstupy poskytovány podle smluvně sjednaných podmínek.
 4. Uživatelský výstup obsahující vybrané údaje ze Souboru grafických informací nebo Souboru popisných informací obsahující údaje o vlastnických právech k nemovitostem vedených v katastru nemovitostí České republiky je možné poskytnout v souladu s podmínkami stanovenými ve Směrnici o využívání, poskytování a ochraně údajů KN převzatých do Městského informačního systému z Katastrálního úřadu ve Žďáru nad Sázavou. 8).
 5. Uživatelský výstup nenahrazuje povinnost nechat si na místě ověřit a vytyčit průběh inženýrské sítě dle zvláštních předpisů 1,3,4,5).
 6. Veškerá data, včetně mapových tisků, je zájemce povinen chránit před zneužitím nebo poškozením, neoprávněným kopírováním a rozšiřováním dle zvláštních předpisů 6).
 7. Cena uživatelského výstupu je dána následovně:
 • pro nekomerční využití na papír1 formát A4 30 Kč1 formát A3 60 Kč
 • pro komerční využití na papír i digitálně podle ceníku stanoveného správcem DMM

 

Článek 7

Práva a povinnosti správce DMM

 1. Provozovatel DMM vede evidenci dokumentace převzaté na základě Čl. 2 a Čl. 3 této vyhlášky. Provozovatel DMM vydá stavebníkovi potvrzení o převzetí dokumentace změny nejpozději do 30 dnů od převzetí této dokumentace.
 2. Provozovatel DMM v rámci poskytování uživatelských výstupů určuje dobu platnosti a rozsah použitelnosti údajů.

Provozovatel DMM převede údaje převzaté na základě Čl. 2 a Čl. 3 do DMM.

 

Článek 8

Sankce

Porušování povinností, stanovených touto vyhláškou, se postihuje podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 103/1990 Sb. a č. 262/1992 Sb. § 105 3b), § 106 3c) a podle zákona č.344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném znění, §23 až 26.

 

Článek 9

Účinnost

Tato vyhláška byla vyhlášena dne 19.10.1998 a nabývá účinnosti dne 1.1.1999.

 

 

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty

 

Vysvětlivky k odkazům v textu vyhlášky

 

 1. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství č. 137/1958 Sb., o podmínkách styku energetických děl s komunikacemi všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními (pravidla styku), ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona; vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č, 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci; vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č, 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 4. Vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon); vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Směrnice FMS-11 051/78-V, k provádění stavebního zákona v resortu spojů a o kolaudaci telekomunikačních staveb nepodléhajících stavebnímu povolení, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Směrnice o využívání, poskytování a ochraně údajů KN převzatých do Městského informačního systému z Katastrálního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, vydaná MěÚ Žďár nad Sázavou s účinností dnem 1.4.1997

 

   Struktura DMM