Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2013, kterou se ruší vyhláška č. 4/1997 tržní řád

zveřejněno: 18. 5. 2013
Schváleno 16.5.2013, platí od 17.5.2013, účinnost od 1.6.2013

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2013,
 kterou se ruší vyhláška č. 4/1997 tržní řád
 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 16.5.2013 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Zrušující ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/1997 tržní řád.

 

Čl. 2

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2013

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 5. 2013

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 5. 2013