1/1994 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

zveřejněno: 14. 7. 1994
Schváleno 14.7.1994, platila od 31.7.1994, účinnost od 31.7.1994 do 22.9.2005

Zrušená vyhláška

Městská rada ve Žďáru nad Sázavou vydává podle § 16 a § 45 písm. 1), zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 6 a § 11 zákona č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Podle § 6, odst. 4, písm. b), zákona o dani z nemovitosti se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech města, stanoví koeficient základní sazby takto:

 

Název části města Stanovený koeficient
Veselíčko 1
Stržanov 1
Mělkovice 1
Radonín 1

 

Čl. 2

Podle § 11, odst. 3, písm. a), zákona o dani z nemovitosti se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech města, stanoví koeficient sazby daně takto:

Název části města Stanovený koeficient
Veselíčko 1
Stržanov 1
Mělkovice 1
Radonín 1

 

Čl. 3

Podle § 11, odst. 3, písm. b), zákona o dani z nemovitosti se v celé obci:

- U staveb, sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu,

- U staveb, sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost

 

stanovuje koeficient 1,5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 7. 1994.

 

Mgr. Otto Ž u r e k  v.r. Ing. Jiří Š e n k ý ř  v.r.
starosta města zástupce starosty