1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

zveřejněno: 28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006

Zrušená vyhláška

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Pozemní komunikace smí užívat každý bezplatně obvyklým způsobem a k účelům,ke kterým jsou určeny,pokud pro zvláštní případy nestanoví zákon o pozemních komunikacích nebo zvláštní předpisy jinak.Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace.

Pozemní komunikace , jejich součásti a příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.

 

čl.2

Je zakázáno vjíždět na místní komunikace určené výhradně pro chodce (chodníky).Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech vydává výjimku z tohoto zákazu odbor dopravy a komunálních služeb městského úřadu.

 

čl.3

Nakládání a vykládání materiálů a zboží mimo místa k tomu určená je zakázáno.Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech vydává výjimku z tohoto zákazu odbor dopravy a komunálních služeb městského úřadu.

 

čl.4

Na území města Žďáru nad Sázavou a jeho místních částí je zakázáno obtěžovat ostatní účastníky silničního provozu a jiné osoby zejména nadměrným hlukem,znečišťováním ovzduší,zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu nebo bezdůvodným pojížděním s motorovým vozidlem.

 

čl.5

Zóna s dopravním omezením

Na celém území města Žďáru nad Sázavou platí zóna s dopravním omezením "zákaz stání" pro autobusy,traktory a nákladní vozidla,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t v době od 21.OO hod. do 05.00 hod.

V této době mohou výše uvedená vozidla stát pouze na určených veřejných parkovištích ,které jsou za tímto účelem označeny příslušným dopravním značením.

 

čl.6

1. Parkování vozidel je povoleno pouze na místech k tomu určených tak, jak to upravuje dopravní značení a platné předpisy za předpokladu, že parkující vozidla nebrání svozu komunálních odpadů, přístupu k uzávěrům vody, plynu, trafostanicím, el. rozvaděčům a nebrání vjezdu účelových vozidel (údržba místních komunikací a kanalizačních vpustí , hasičská , zdravotnická, policejní, zásobovací a jiná vozidla).

2. Parkování na chodnících, zelených a nezpevněných plochách je zakázáno,není-li upraveno dopravním značením jinak.

3. Majitelé motorových vozidel mohou požádat, v souladu s vyhláškou o místních poplatcích, o vyhrazení trvalého parkovacího místa.

 

čl.7

Na místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo,které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu(podle zvláštních předpisů) a není opatřeno státní poznávací značkou,nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (" dále jen vrak ").

Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění.Neučiní-li tak,odstraní a zlikviduje vrak vlastník místní komunikace na náklady vlastníka vraku.

 

čl.8

Porušení této vyhlášky bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

čl.9

1.Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel , nakládání, přepravě a skládání materiálu ze dne 1.listopadu 1992.

2.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.května 1997.

 

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty