1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 15. 4. 1999
Schváleno 15.4.1999, platí od 15.4.1999, účinnost od 1.5.1999 do 31.12.2008
Schváleno 26.10.1999, platí od 26.10.1999, účinnost od 10.11.1999 do 31.12.2008- dodatek

Zrušená vyhláška

VYHLÁŠKA MĚSTA č. 1/1999
O ZÁVAZNÉ ČÁSTI REGULAČNÍHO PLÁNU
"DOSTAVBY SÍDLIŠTĚ LIBUŠÍN" ve Žďáře n.S.

(včetně doplňku)

 

 

USTANOVENÍ

Článek 1

Účel vyhlášky

1. Vyhláška v regulativech pro řešené území vymezuje závaznou část regulačního plánu

"Dostavby sídliště Libušín" ve Žďáře nad Sázavou, schváleného městským zastupitelstvem ve Žďáře n.S. dne 17.2.1999

2. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání řešeného území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

 

Článek 2

Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro jihozápadní část sídliště Libušín. Území je z jižní strany omezeno místní komunikací, ze západu řekou Sázavou, ze severu sportovně rekreačním areálem a z východu objektem domu s pečovatelskou službou.

Časovým horizontem platnosti regulačního plánu " Dostavby sídliště Libušín" je rok 2008.

Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití území a uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

 

Článek 3

Vymezení pojmů

1. Závaznými regulativy jsou:

a/ zásady uspořádání území s vymezením zastavitelného území a jednotlivých stavebních pozemků, umístění staveb, omezení změn v jejich užívání, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení,

b/ limity využití území, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území,

c/ prvky systému ekologické stability,

d/ regulační prvky plošného a prostorového uspořádání,

e/ vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby.

2. Urbanizované území tvoří plochy zastavěné nebo určené k zastavění:

a/ plochy čistého bydlení hromadného,

b/ plochy sociální péče,

c/ plochy veřejné zeleně rekreační,

d/ plochy městské veřejné zeleně,

e/ vodní plochy,

f/ plochy pro dopravu.

 

ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Článek 4

Koncepce rozvoje

1. Dostavba okrajové části obytné zóny Libušín bude probíhat jako urbanizovaný celek, tvořící přechod mezi urbanizovanou částí města a přírodní.

2. Dostavba obytné zóny je komponovaná jako uliční zástavba podél Libušínské ulice.

 

Článek 5

Funkční uspořádání

1. Vymezenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich užívání.

2. Území pro bydlení čisté hromadné je určeno pro bydlení v bytových domech,dětská hřiště, pěší zklidněné komunikace a parkování vozidel s případným zařízením nerušících služeb a obchodů pro obsluhu tohoto území bez významných nároků na dopravu, vyjímečně přípustné je zařízení administrativy a zdravotnických zařízení.

3. Území sociální péče je určeno pro stavby sociálního charakteru, přípustná jsou zařízení zdravotnická, kulturní, drobných služeb pro obsluhu tohoto zařízení včetně stravovacích a hygienických služeb, pěší a dopravní zklidněné komunikace.

4. Plochy zeleně veřejné - rekreační jsou určeny pro denní a krátkodobou rekreaci obyvatel města a neorganizovanou tělovýchovu, přípustné jsou hřiště pro děti, pěší komunikace včetně ploch pro cyklisty, stavby drobné architektury, informační tabule. Vyjímečně jsou přípustné plochy pro organizovanou tělovýchovu a služby, mající vztah k hlavní funkci území.

5. Plochy zeleně veřejné - městské jsou určeny zejména pro park, přípustná je drobná architektura, pěší a cyklistické stezky, dětská hřiště, plochy informačního systému města, vyjímečně přípustné jsou stavby pro reklamu.

6. Vodní plochy zahrnují vodní tok řeky Sázavy se záměrem začlenění do organizmu města a doplněním výsadby a obnovy břehových porostů.

7. Plochy pro dopravu zahrnují plochy pro dopravu silniční, pěší, cyklistickou a dopravu v klidu.

 

Článek 6

Prostorové uspořádání

a/ Nová stavba domu pro důchodce bude přímo navazovat na štít objektu DPS. Uliční čára bude rovnoběžná s uliční čarou objektu DPS, uskočená směrem severozápadním v rozmezí 3 - 6 m.

b/ Uspořádání zástavby musí umožnit zachování, případně zdůraznění pěšího přístupu do sportovně rekreačního areálu z prostoru Libušínské ulice mezi kulturním domem a bytovým domem č.p. 169.

c/ Veřejný prostor bude architektonizován a pro vytvoření přechodu mezi urbanizovanou a volnou částí bude použito přírodního materiálu.

d/ Výškové zónování bude 4 - 5 nadzemních podlaží s respektováním návaznosti na stávající objekt DPS.

e/ Architektonický výraz nových staveb bude bez historizujících motivů.

f/ Vyjímečnost uliční fronty v tomto území přechodu mezi volným přírodním prostředím a intenzivně zastavěným územím bude zdůrazněno střechou ve tvaru kruhové úseče o malé výšce, která bude použita i na stávajícím objektu DPS .

g/ Podél řeky je nutno respektovat funkční lokální biokoridor.Podél cyklistické stezky bude vysazena alej stromů s keřovou podsadbou.

h/ Respektovat v maximální míře stávající sportovně - rekreační areál a nové plochy veřejné zeleně při bytových domech.

ch/ vypuštěno

i/ Index zastavění pozemku je 0,3, index obestavěného prostoru je 4,5.

j/ Komunikace určené pro motorová vozidla budou s živičným povrchem, veřejná prostranství a pěší komunikace budou z dlažby.

 

Článek 7

Koncepce technické vybavenosti a dopravy

I/ Řešené území se nachází v zastavěném území města a přípojné body pro napojení technických sítí jsou v dosahu řešené lokality. Rozsah ploch pro stavby technického vybavení je zakreslen ve výkresové části a popsán v textové části. Trasa horkovodu bude vedena dle opravené situace k novostavbě obytného bloku 56 b. j. Nové objekty budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu. Veškeré trasy technické infrastruktury budou koordinovány do společných podzemních tras se zachováním normových požadavků prostorového uspořádání.

Liniové stavby inženýrských sítí:

- vedení elektrické energie,

- vodovod,

- kanalizace,

- horkovod,

- plynovod

 

II/ Koncepce dopravního řešení spočívá v maximálním využití stávající komunikační sítě a v segregaci různých druhů dopravy.Uspořádání dopravy je zřejmé z výkresové a textové části regulačního plánu.

 

Článek 8

Prvky systému ekologické stability

Řešeným územím prochází lokální biokoridor podél toku řeky Sázavy. Minimální šířka daného biokoridoru je 20 m, místy je v šířce 30 m. Bližší popis je v textové části.

 

ČÁST TŘETÍ

Článek 9

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Plochami pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům omezit, jsou plochy / dle přílohy č. 1/ pro následující stavby a zařízení:

1. Prodloužená účelová komunikace navazující na účelovou komunikaci procházející podél severozápadní fasády domu s pečovatelskou službou.

2. vypuštěno

3. Výstavba objektů technické infrastruktury.

4. Sportovně rekreační areál.

 

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 10

Uožení dokumentace

Regulační plán " Dostavby sídliště Libušín" je uložen na Městském úřadu ve Žďáře n.S a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Žďáře n.S. Výkresová a textová část tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Čánek11

Porušení této vyhlášky se postihuje dle § 105 a § 106 stavebního zákona.

 

 

Článek 12

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.1999.

Doplněk nabývá účinnosti dne 10.11.1999.

Vyhlášeno dne 15.4.1999

 

Doplněk vyhlášen dne 26.10.1999.

 

Ing Dagmar Zvěřinová

Mgr Jaromír Brychta

zástupkyně starosty

starosta města