1/2002 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 15. 12. 2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno 3.12.2001, platí od 14.12.2001, účinnost od 1.1.2002 do 31.12.2010
Schváleno 16.12.2002, platí od 16.12.2002, účinnost od 1.1.2003 do 31.12.2004 - dodatek č.1
Schváleno 18.12.2003, platí od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004 do 31.12.2004 - dodatek č.2
dodatek - Vyhláška č. 3/2004 - Schváleno 16.12.2004, platí od 17.12.2004, účinnost od 1.1.2005 do 31.12.2005
dodatek - Vyhláška č. 3/2005 - Schváleno 20.10.2005, platí od 31.10.2005, účinnost od 1.1.2006 do 31.12.2006
dodatek - Vyhláška č. 4/2006 - Schváleno 14.12.2006, platí od 14.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2007
dodatek - Vyhláška č. 2/2007 - Schváleno 13.12.2007, platí od 18.12.2007, účinnost od 1.1.2008 do 31.12.2008
dodatek - Vyhláška č. 2/2008 - Schváleno 18.12.2008, platí od 22.12.2008, účinnost od 1.1.2009 do 31.12.2009
dodatek - Vyhláška č. 2/2009 - Schváleno 19.11.2009, platí od 21.12.2009, účinnost od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zrušená vyhláška

1/2002 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

1/2002/DKS

 

VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou vydává dne 3.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Správu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen “poplatku”) vykonává Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen “správce poplatku”) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) a b) této vyhlášky činí 260 kč a je tvořena

a) z částky 66 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 194 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 4,719.938 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady na netříděný odpad : počet obyvatel 24.317.

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 4

Osvobození

(1) Od poplatku jsou zcela osvobozeni

a) vojáci vykonávající základní vojenskou službu

b) fyzické osoby dle čl. 2, písm. b) mající trvalé bydliště v obci Žďár nad Sázavou

(2) Od poplatku jsou ve výši 50% osvobozeni

fyzické osoby mající trvalý pobyt v místních částech Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko

(3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený od placení poplatku povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

 

Čl. 5

Splatnost

Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.10. běžného roku.

 

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(2) Poplatník podle Čl.2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

 

Čl. 7

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

 

Čl. 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 9

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

(2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 10

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 11

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší odst.1) článku 9 vyhlášky města Žďáru nad Sázavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 17.4.2000.

 

 

Čl. 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města

 

 


 

Dodatek č.1

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2002 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sberu, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

 

 

článek 3 obecně závazné vyhlášky se mění takto:

 

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí 280 Kč a je tvořena

  1. z částky 126 Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 154 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,718.650 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady na netříděný odpad : počet obyvatel 24.218.

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2003

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města

 


Dodatek č.2

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2002 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

 

 

článek 3 obecně závazné vyhlášky se mění takto:

 

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí 350 Kč a je tvořena

  1. z částky 156 Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 194 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 4,605.491 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady na netříděný odpad : počet obyvatel 23.780.

 

 Tento dodatek nabývá účinnosti dne 5.1.2004

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města