1/2004 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku

zveřejněno: 27. 5. 2004
Schváleno 27.5.2004, platila od 31.5.2004, účinnost od 1.7.2004 do 30.11.2007

Zrušená vyhláška

1/2004 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

č. 1/2004/OF,

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 27. 5. 2004 usneslo vydat dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

 

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

1. Město Žďár nad Sázavou zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační  pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2. Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,  není-li zákonem č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

 

Článek 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Žďáru nad Sázavou a v jeho místních částech.

 

Článek 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí  psa do držení. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit dle čl. 9 této vyhlášky.

2. Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí při oznámení správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, osvobození nebo zánik osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to,  zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele.

                Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

 

Článek 6
Sazba poplatku

Poplatek za psa činí ročně:

 

za prvního drženého psa za druhého a každého dalšího drženého psa
v domech s jedním až dvěma byty
ve Žďáře nad Sázavou

300,-  Kč

900,- Kč

v domech s více než dvěma byty
ve Žďáře nad Sázavou                      

900,-  Kč

2.000,- Kč

v domech s jedním až dvěma byty
v místních částech                             

100,-  Kč

300,- Kč

v domech s více než dvěma byty
v místních částech                             

200,-  Kč

500,-  Kč

poživatel invalidního, starobního,
vdovského, vdoveckého je-li jediným zdrojem příjmů; a sirotčího důchodu

200,- Kč

300,- Kč

 

 

Článek 7
Osvobození od poplatku

 

1. Poplatek ze psů se neplatí, je-li držitelem osoba:

a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1a)
b) provádějící výcvik psů, určených k doprovodu osob výše uvedených
c) provozující útulek  zřízený obcí  pro ztracené nebo opuštěné psy
d) chovající psa pro potřeby Policie ČR, městské policie a Svazu záchranné brigády kynologů ČR
e) která protokolárně převzala psa z útulku pro psy, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa
f) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis 1b).

2. Na základě potvrzení Českého kynologického svazu se poplatek ze psů držených členy organizace sníží o 50 %.

3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození od poplatku či snížení poplatku trvá.

4. Osvobození od poplatku nebo jeho snížení zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno.

 

Článek 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla (nabytí psa, dovršení stáří psa 3 měsíců), a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhynem psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

3. Při změně trvalého pobytu nebo sídla se poplatek platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.

 

Článek 9
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:

a) nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku.
b) činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 31.3., je poplatek splatný do 15. dne prvého měsíce, za něž má být poplatek placen.

 

 ČÁST III.

POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ   POBYT

 

Článek 10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v územním obvodu města Žďár nad Sázavou a jeho místních částech za účelem rekreace nebo léčení.

Článek 11
Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu na územním obvodu města Žďár nad Sázavou pobývá za účelem rekreace nebo léčení.

 

Článek 12
Plátce

Poplatek za  lázeňský nebo rekreační   pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

 

Článek 13
Oznamovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti.  Stejným způsobem a ve stejných lhůtách  oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti, spočívající v přechodném ubytování.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nich jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uschovává podobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.2)

Článek 14
Sazby poplatku

Sazba za lázeňský nebo rekreační   pobyt činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Článek 15
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační   pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1a) a jejich průvodci.
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

Článek 16
Splatnost poplatku

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační   pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. Tento poplatek vybírá ubytovatel a zároveň za něj ručí.

2. Ubytovatel, který poplatek vybírá, předá správci poplatku přiznání k poplatku a provede jeho odvod na účet správce poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

 

ČÁST IV.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Článek 17
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství3)zvláštním způsobem, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění  stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní,  sportovní  a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Článek 18
Veřejné prostranství

Veřejná prostranství jsou pro účely této vyhlášky rozdělena do následujících skupin:

I. skupina: veškerá veřejná prostranství,která se nacházejí uvnitř ohraničeného území viz.mapová příloha, která  je  nedílnou  součástí této vyhlášky), přičemž hranicetvoří vnější obruba přilehlé místní komunikace nebo silnice

II. skupina: ostatní veřejná prostranství v k.ú. Zámek Žďár a k.ú.město Žďár mimo místních částí Radonín  a Mělkovice (vně ohraničeného území)

III.skupina: veřejná prostranství v místních částech Žďáru nad  Sázavou, tj. Stržanov,  Radonín, Mělkovice, Veselíčko.

 

Článek 19
Poplatník

1. Poplatníkem je  fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Článek 20
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství  nejméně 30 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost před vlastním započetím zvláštního užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IĆ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 21
Sazby poplatku

1.  Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

a) na městské tržnici:

Za  každý  i  započatý  den  a  každý i započatý  m2  
při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

20,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

30,- Kč

 

Za každý i započatý měsíc stánek do 4 m2  základ sazby je m2 – paušál na měsíc

 

při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

600,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

1.200,- Kč

 

Za každý i započatý měsíc stánek do 8 m2

 základ sazby je m2 – paušál na měsíc

 

při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

1.200,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

2.400,- Kč

 

b) mimo městskou tržnici:

Za  každý  i  započatý  den  a  každý i započatý m2

I. sk.

II. sk.

III. sk.

při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

30,- Kč

20,- Kč

10,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

45,- Kč

30,- Kč

15,- Kč

 

 

2. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném prostranství roční paušální částkou:

I.  skupina

3000,- Kč

II.  skupina

2500,- Kč

III.  skupina

2000,- Kč

 

3. Za použití veřejného prostranství pro trhy, poutě,  provoz lunaparků, cirkusů a jiných zábavných atrakcí:

za každý i započatý den a každý i započatý m2

 

cirkus

max. 2,- Kč

pouť, trhy, prodejní akce apod. – prodejní stánek

100,- Kč

za každý i započatý týden   sazba se stanoví za m2

 

- jednotlivá zařízení, maringotka, traktor, osobní a nákl. automobil apod.

1.000,- Kč

- střelnice apod.

1.000,- Kč

- malé kolotoče, houpačky apod.

3.000,- Kč

- velké kolotoče apod. zařízení

8.000,- Kč

- autodromy, centrifuga apod. velká zařízení

15.000,- Kč

 

4. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení :

a) přenosná reklamní zařízení všeho druhu ( typu"A" apod.) :

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

za každý i započatý den a každý i započatý m2

25,- Kč

20,- Kč

10,- Kč

za každý i započatý měsíc základ sazby je m2

400,- Kč

300,- Kč

150,- Kč

za rok základ sazby je m2

2.500,- Kč

2.000,- Kč

1.000,- Kč

 

b) nepřenosná reklamní zařízení všeho druhu :

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

za rok  - základ sazby je m2

5.000,- Kč

4.000,- Kč

3.000,- Kč

 

5. Za použití veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, zařízení staveniště, lešení a skládky materiálu všeho druhu:

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

první měsíc za každý i započatý den a každý i započatý m2

2,- Kč

1,50 Kč

0,50 Kč

druhý a další měsíce za každý i započatý den a každý i započatý m2

4,- Kč

3,- Kč

1,- Kč

 

6. Za použití veřejného prostranství pro zřízení restaurační zahrádky, kulturní, reklamní akce a nebo pro potřeby filmových a televizních děl.:

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

za každý i započatý den a každý i započatý m2

2,- Kč

1,50 Kč

 

1,- Kč

 

 Článek 22
Osvobození

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené1a)

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu  ( zprávy) ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 23
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství  způsobem uvedeným ve čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo. 

Článek 24
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den, okamžitě se započetím užívání veřejného prostranství.
b) při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 1 den do 15 dnů ode dne doručení  platebního výměru.

 

 ČÁST V.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITYY

 Článek 25
Předmět poplatku

  Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

 

Článek 26
Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel,  tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Článek 27
Oznamovací povinnost

1. Ubytovatel  je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nich jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uschovává podobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

 

Článek 28
Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

Článek 29
Osvobození

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a   právnických osob, která tato zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících k sociálním a charitativním účelům

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu  (zprávy) ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 30
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

 

ČÁST VI.

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

 

Článek 31
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj4).

 

Článek 32
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba se sídlem na území ČR, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

Článek 33
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 7 dnů ohlásit správci poplatku datum uvedení výherního hracího přístroje do provozu a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 3 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je provozovatel povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a IČ. Současně uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nich jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 7 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje.

 

Článek 34
Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000 Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce bude poplatek vyměřen v poměrné výši.

 

Článek 35
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu a zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

 

Článek 36
Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

1. nejpozději do posledního dne následujícího měsíce po zahájení provozu, a to při povolení provozování výherního hracího přístroje na 3 měsíce

2. ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději poslední den příslušného čtvrtletí, jestliže povolení provozování výherního hracího přístroje bylo vydáno na dobu 6 měsíců

3. ve čtyřech stejných splátkách, a to vždy nejpozději poslední den příslušného čtvrtletí, jestliže povolení provozování výherního hracího přístroje bylo vydáno na kalendářní rok.

 

ČÁST VII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Článek 37

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce  poplatku poplatek platebním  výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce daně zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o  správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení  § 37 a § 37a citovaného zákona.

 

Článek 38

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit  nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 39

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Článek 40

Od místních poplatků je osvobozeno Město Žďár nad Sázavou.

 

 

Článek 41
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2003/OF ve znění vyhlášky č. 7/2003/OF o místních poplatcích ze dne 18. 12. 2003.

 

Článek 42
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2004

 

Ing. Dagmar Zvěřinová  v.r.  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka   starosta

Vyvěšeno dne: 31.5.2004

Sňato dne: 16.6.2004


1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
1b) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1a)  §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.