1/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 15. 7. 2010
Zrušeno vyhláškou č. 5/2010 ze dne 23. 9. 2010

Zrušená vyhláška

1/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 1/2010,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2007/OF o místních poplatcích,
ve znění Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 1/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2007/OF o místních poplatcích.

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 15.7.2010 usnesením č.j.  22/2010/OF/1 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2007/OF,  místních poplatcích se mění takto:

 

 ČÁST VI.

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ

 

Článek 31

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý povolený provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 4).

 

Článek 32

Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.

 

Článek 33

Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 7 dnů ohlásit správci poplatku datum uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí do provozu a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1  vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je provozovatel povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a IČ. Současně uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti, název, výrobní číslo a stálé umístění výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.

3. Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 7 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou další skutečnost nebo změnu, mající vliv na poplatkovou povinnost, a to  do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

Článek 34

Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí činí 5.000 Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí bude provozováno po dobu kratší než tři měsíce bude poplatek vyměřen v poměrné výši.

 

Článek 35

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí do provozu a zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí ukončen.

 

Článek 36

Splatnost poplatku

1. Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4) povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný poslední den prvního měsíce období, na které je provoz povolen.

2. Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4) povolen na dobu tří, šesti, devíti nebo dvanácti měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce každého započatého tříměsíčního období ve výši odpovídající délce provozu v příslušných třech měsících.

3. Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4) povolen na dobu delší než tři měsíce, která neodpovídá období uvedenému v odstavci 2, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce tříměsíčního období a poslední den prvního měsíce zbývajícího období, a to ve výši odpovídající délce provozu v příslušných měsících.

4. Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince.

 

Čl. 42

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

 

4 ) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve změní pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.7.2010
Sejmuto z úřední desky dne: