Obecně závazná vyhláška města č. 1/2017, o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 6. 4. 2017
Schváleno 23. 3. 2017, platí od 6. 4. 2017, účinnost od 6. 4. 2017

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2017

 

Obecně závazná vyhláška města
č. 1/2017
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou
a části školských obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 23. 3. 2017 podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

(1)  Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvkové organizace, Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3, tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 3 - horní část: ul. Brodská  -  lichá čísla, ul. Okružní  -  čísla 1 až 45, ul. Revoluční  - od čísla 29 výše, ul. Komenského, U Klafárku, Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická, K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická.
b)  Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova.
c)  Žďár nad Sázavou 5.

 

(2)  Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6 tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 1 -  mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova.
b)  Žďár nad Sázavou 6.
c)  Mělkovice, Radonín, Veselíčko.

    

(3)   Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Lhotka, Sklené a Vysoké o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou Komenského 2, příspěvkové organizace, Komenského 2 Žďár nad Sázavou 3, kterou tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 3 – dolní část, ul. Brodská  - sudá čísla, ul. Okružní  - od čísla 49 výše, ul. Revoluční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje.
b)  Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská do čísla 39, ul. Dr. Drože, Kovářova.

 

(4)    Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Jámy o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkové organizace, Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4, kterou tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 2,
b)  Žďár nad Sázavou 4,
c)  Žďár nad Sázavou 7,
d)  Stržanov.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou, ze dne 26. listopadu 2015.

Čl. 3

Účinnost

Z důvodu obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem 6. dubna 2017.

 

 

 Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.   Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města   místostarosta města

                                                                     

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 3. 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 6. 4. 2017

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 5. 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 7. 6. 2017