2/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o udržování čistoty a veřejného pořádku

zveřejněno: 28. 2. 1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 10.10.1997, účinnost od 1.11.1997 do 15.4.2006

Zrušená vyhláška

Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
o udržování čistoty a veřejného pořádku

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/199O Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích je společným zájmem všech osob v územním obvodu města.

Každý je povinen při své činnosti činit taková opatření,aby nedocházelo ke znečišťování nebo poškozování veřejných prostranství.

 

čl.2

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

Veřejným prostranstvím mohou být jak pozemky ve vlastnictví města,tak i pozemky ve vlastnictví jiného subjektu.

 

čl.3

1. Za čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích odpovídají fyzické nebo právnické osoby, kterým tato odpovědnost vyplývá ze zákona, z této vyhlášky, kterým bylo veřejné prostranství svěřeno městem do užívání, nebo které byly pověřeny jejich čištěním či údržbou.

2. Fyzické nebo právnické osoby,které na veřejném prostranství pořádají sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce zodpovídají za jejich průběh vč.zajištění řádné pořadatelské služby.

 

čl.4

Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti, která sousedí s veřejným prostranstvím, je povinen tuto nemovitost udržovat a provozovat tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství.

 

čl.5

V zájmu zdraví, bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu města je z a k á z á n o znečišťování a poškozování veřejných prostranství zejména:

a) odhazováním smetí, nedopalků cigaret, zbytků jídel a jiných odpadů mimo nádoby k tomu určené

b) veškerými exkrementy , zejména výkaly psů a jiných zvířat. V případě znečištění veřejného prostranství je odpovědná osoba (vlastník) povinna toto znečištění neprodleně odstranit

c) splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutými látkami, zvláště je zakázáno vylévat ropné a jiné chemické látky zejména na terén, do kanalizací a vodotečí a odhazovat obaly těchto látek mimo nádoby k tomu určené

d) provozem motorových vozidel. Na celém území města platí zákaz mytí a čištění motorových i nemotorových vozidel, jejich návěsů, přívěsů apod. mimo místa k tomu určená a schválená.Dále je zakázáno provádět výměnu provozních náplní motorových vozidel mimo místa k tomu určená.

e) vytvářením a rozšiřováním nepovolených ("divokých") skládek, odkládáním nebo vyvážením odpadů, demoličního nebo jiného nepotřebného materiálu tam, kde to není povoleno příslušným odborem městského úřadu

f) nadměrným prachem, zápachem a kouřem, spalováním všech druhů hořlavých látek nebo odpadů ,které znečišťují ovzduší či znečišťováním ovzduší jinými toxickými zplodinami

g) poškozováním nebo znečišťováním čekáren a zastávek městské hromadné dopravy,sloupů veřejného osvětlení,schodišť,soch aj.

 

 

čl.6

Dále je zakázáno zejména:

a) rušit noční klid v době od 22.00 do 06.00 hod nadměrným hlukem, křikem, hlasitě produkovanou hudbou, hlukem strojů,

nástrojů nebo jiným způsobem, který by mohl jakkoliv obtěžovat obyvatele v územním obvodu města

b) provozovat hazardní hry na veřejných prostranstvích

c) používat zábavnou pyrotechniku mimo akcí povolených městským úřadem a dny 30.4.,1.5.,31.12 a 1.1., přičemž touto pyrotechnikou nesmí být obtěžovány ostatní osoby

d) používat veřejná prostranství za účelem jízdy na kolečkových bruslích, skatebordech apod. tak, aby nedošlo k ohrožení osob nebo majetku, přičemž osoby pohybující se za použití takovýchto prostředků nesmí překročit rychlost chůze

e) volné pobíhání psů a koček na veřejném prostranství. Na veřejném prostranství se psi mohou pohybovat pouze pokud jsou opatřeni náhubkem, vedeni na vodítku a jsou řádně označeni evidenční známkou

f) požívat alkoholické nápoje osobami , které jsou zjevně ovlivněny alkoholickými nápoji nebo jinými návykovými látkami a které by tímto mohly narušit veřejný pořádek

 

čl.7

Ten, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství, je povinen ho neprodleně vyčistit,upravit nebo opravit na vlastní náklady.V případě,že tak neučiní, nechá práce s tím spojené provést městský úřad na náklady toho, kdo veřejné prostranství znečistil nebo poškodil.

 

čl.8

1. Větve stromů a keřů, vyčnívající na veřejné prostranství je povinen jejich vlastník udržovat tak,aby nepřekážely pohybu chodců a vozidel a nezhoršovaly rozhledové poměry křižovatek a směrových oblouků.

2. Střechy domů a jiných objektů,ze kterých by mohla stékat voda na veřejné prostranství,musí být opatřeny okapovými žlaby a svody.Tyto svody nesmí být vyústěny na veřejné prostranství.

3. Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti,ze které by mohl spadnout sníh, led nebo předměty na veřejné prostranství, musí

učinit takové opatření,aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob nebo škodám na majetku.

 

čl.9

Čištění veřejných prostranství

Čištěním veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména zametání, kropení, umývání, odstraňování bláta,

odpadků a jiných nečistot,vyhrabování ploch veřejné zeleně apod.

1. Vlastník , správce nebo uživatel veřejného prostranství zodpovídá za jeho čistotu a pořádek.

2. Při provádění čištění veřejných prostranství je zodpovědná osoba povinna učinit taková opatření,aby touto činností obtěžovala své okolí co nejméně, zejména prachem,hlukem apod.

3. Při provádění plošného čištění místních komunikací pomocí mechanizačních prostředků,musí být veřejnost o této skutečnosti vyrozuměna v předstihu minimálně 24 hodin před plánovaným čištěním formou umístění přenosných dopravních značek s dodatkovou tabulkou,která o této skutečnosti bude informovat.

4. Smetí, shrabky a nečistoty z úklidu veřejných prostranství je zakázáno zametat nebo splavovat do kanalizačních vpustí a ukládat mimo nádoby k tomu určené.

 

 

čl.10

Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržbou místních komunikací se pro účely této vyhlášky rozumí zejména odklízení sněhu a ledu, posyp proti uklouznutí a provádění jiných potřebných opatření tohoto charakteru pro zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.

1. Vlastník nemovitosti,která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,odpovídá za škody,jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku,která vznikla znečištěním,náledím nebo sněhem.

2. Nedoporučuje se používat k posypu materiály, které nejsou v souladu s ochranou životního prostředí a čistoty města zejména škváru, popel a popílek.

3. Materiál na posyp místních komunikací je povinna zajistit,a po zimním období odklidit osoba zimní údržbou povinná.

4. Schůdnost a sjízdnost místních komunikací musí být zajištěna dříve, než začne v místě běžný provoz.

5. Je-li to nutné, musí být schůdnost a sjízdnost místních komunikací zajišťována jejich údržbou podle potřeby, v průběhu dne i vícekrát.

6. Zimní údržba místních komunikací musí být prováděna tak, aby občané byli touto činností co nejméně obtěžováni, zejména hlukem, zápachem apod.

7. Odhrnutý sníh se ponechává na okraji místních komunikací na hromadách. Pro usnadnění jeho odvozu se nepřihrnuje ke stromům, sloupům apod. Přitom je třeba dbát na to, aby nepřekážel na komunikacích, na plochách potřebných ke skládání a nakládání, u vchodů a vjezdů do domů nebo u přístupů k pouličním zařízením. Uklízet sníh z místních komunikací do vozovky je zakázáno.

8. Pokud osoba povinná údržbou ani po upozornění ve stanoveném termínu údržbu místní komunikace neprovede, nechá práce s tím spojené provést městský úřad na náklady povinné osoby.

9. Při sněhových kalamitách organizuje městský úřad práce k jejich zvládnutí a může požadovat pomoc od občanů včetně potřebné mechanizace ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob města.

 

čl.11

Porušení této vyhlášky bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

 

čl.12

1. Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o udržování čistoty a provádění údržby komunikací a veřejných prostranství ze dne 15. května 1997.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1997

Tuto vyhlášku schválilo Městské zastupitelstvo ve Žďáře nad Sázavou dne 9. 10. 1997.

 

 

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty