2/2007 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 13. 12. 2007
Schváleno 13.12.2007, platila od 18.12.2007, účinnost od 1.1.2008 do 31.12.2008

Zrušená vyhláška

2/2007 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 2/2007,
kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 13.12.2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek I

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění v článku 3 odst. 1 takto:

 

 

Sazba poplatku

 

(1)   Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle čl. 2 písm. a) a b) činí 440,- Kč a tvoří ji:

a) částka 190,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 

Skutečné náklady činily  9.559.020,- Kč  a byly rozúčtovány takto: 9.559.020 Kč : počet obyvatel 23.266 = 411,-Kč.

 

 

Článek II

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, se mění v článku IV. takto:

fyzické osoby dle. čl.2, písm. b) mající trvalé bydliště v obci Žďár nad Sázavou

 

 

Článek III

 

Všechna dosavadní ustanovení OZV č. 1/2002 zůstávají nedotčena.

 

Článek IV

 

Touto OZV se ruší OZV č. 4/2006.

 

 

Článek V

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta městaVyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2008