3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

zveřejněno: 28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006

Zrušená vyhláška

Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Zeleň je podstatnou a nezastupitelnou součástí životního prostředí, která toto prostředí nenarušuje, slouží k existenci a regeneraci jiných složek a má významnou úlohu v urbanistickém uspořádání území.

Zelení se rozumí všechny plochy porostlé vegetací,zejména travnaté plochy , dřeviny a byliny rostoucí jednotlivě nebo v ucelených souborech.

Za údržbu,ochranu a tvorbu zeleně zodpovídá její vlastník.

 

čl.2

Údržba,ochrana a tvorba zeleně je společným zájmem všech fyzických a právnických osob žijících nebo podnikajících v územním obvodu města.

Každý je povinen při své činnosti činit taková opatření,aby nedocházelo ke znečišťování nebo poškozování zeleně.

 

čl.3

Zeleň se pro účely této vyhlášky dělí v územním obvodu Žďáru nad Sázavou takto:

a) veřejná zeleň - veřejné plochy zeleně přístupné každému bez omezení(mj. travnaté plochy , parky ,uliční zeleň, stromořadí aj.)

b) neveřejná zeleň - plochy zeleně omezeně přístupné nebo zcela nepřístupné veřejnosti (zahrady škol, jeslí, zeleň sportovišť a koupališť, zahrádkářských kolonií, kulturních a zdravotnických zařízení,zeleň u individuální zástavby, zeleň hřbitovů aj.)

Součástí zeleně jsou také "prvky občanské vybavenosti", mezi které patří zejména lavičky,pískoviště,hřiště,mobilní zeleň,herní prvky, umělecké prvky aj.(dále jen součásti zeleně).

 

čl.4

Správu zeleně a součástí zeleně, která je v majetku města,provádí Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou (dále jen správce zeleně) v souladu s generelem a pasportem zeleně.

 

čl.5

Na plochách zeleně v majetku města je z a k á z á n o zejména:

a) trhat květiny a plody okrasných dřevin , lámat větve , prořezávat a kácet dřeviny bez písemného souhlasu správce zeleně

b) znečišťovat a poškozovat travnaté plochy a svévolně přemísťovat a poškozovat součásti zeleně

c) umísťovat nebo upevňovat jakékoliv předměty na zeleň (travnaté plochy,dřeviny apod.) a provádět překopy a jakékoliv stavební práce bez písemného souhlasu správce zeleně

d) svévolně vysazovat, odstraňovat nebo přemísťovat stromy,keře a květiny a provádět jakékoliv úpravy zeleně

e) sekat a sušit trávu bez písemného souhlasu správce zeleně

f) vjíždět a parkovat silničními vozidly

g) vypalovat porosty

h) chodit přes zelené plochy za účelem zkracování cesty mimo chodníky a místní komunikace k tomuto účelu určené

ch)provozovat letní a zimní sporty tam,kde by touto činností mohlo dojít k jejich poškození

 

čl.6

Porušení této vyhlášky bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

čl.7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.května 1997.

 

 

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty