3/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 16. 12. 2004
Schváleno 16.12.2004, platila od 17.12.2004, účinnost od 1.1.2005 do 31.12.2005

Zrušená vyhláška

3/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 3/2004,
kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 16.12.2004 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění v článku 3 odst. 1 takto:

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle čl. 2 písm. a) a b) činí 400,- Kč a tvoří ji:
a) částka 163,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 237,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města na předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 5.598.246,- a byly rozúčtovány takto: 5.598.246 : počet obyvatel 23.635.

 

Článek II

Všechna dosavadní ustanovení OZV č. 1/2002 zůstávají nedotčena.


Článek III

Touto OZV se ruší všechny stávají dodatky.

 

Článek IV
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005
 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2005