3/2008 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004 ve znění pozdějších změn o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 18. 12. 2008
Schváleno 18.12.2008, platí od 19.12.2008, účinnost od 1.1.2009

Zrušená vyhláška

3/2008 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

č. 3/2008,

o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004
ve znění pozdějších změn o stanovení spádových obvodů
základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou
 

 

Zastupitelstvo města  Žďár nad Sázavou vydalo dne 18. prosince 2008 podle ustanovení § 178 odst.2 písm.b, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech  základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

 

Čl. 1

Spádové obvody

 

Spádové obvody zní takto:

 

Základní škola Komenského 2, 
Žďár n.S. 3
  Žďár 3  - dolní část 

ul. Brodská  - sudá čísla

ul. Okružní  - od čísla 49 výše

ul. Revoluční  - čísla 1-28

ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,

ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. máje

Žďár 1

ul. Libušínská do čísla 39

 

Základní škola Komenského 6,
Žďár n.S. 3
  Žďár 3 -  horní část

ul. Brodská  -  lichá čísla

ul. Okružní  -  čísla 1- 45

ul. Revoluční  - od čísla 29 výše 

ul. Dr.Drože, Komenského, U Klafárku

ul. Libická, Trhová, Vápenická

ul. Kupecká, Sázavská, Uhlířská, U Křížku

ul. Kamenická, K Milířům, Povoznická

Žďár 1

ul. Libušínská od čísla 40 výše a ul. Žižkova

Žďár  5

 

Základní škola Švermova 4,
Žďár n. S. 4
  Žďár 2

Žďár 4

Žďár 7 

Stržanov

 

Základní škola Palachova 2189/35,
Žďár n. S. 6
  Žďár 1 – mimo ulice Libušínská  a Žižkova

Žďár  6

Mělkovice, Radonín, Veselíčko

 

 

Čl. 2

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá  účinnosti 1.1.2009.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta městaVyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 1.1.2009