Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011

zveřejněno: 15. 12. 2011
Zrušeno vyhláškou č.1/2012 ze dne 8.3.2012

Zrušená vyhláška

3/2011 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 3/2011,
kterou se mění vyhláška č. 5/2010,
o místních poplatcích,
 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 15. 12. 2011 usnesením č.j. 7/2011/OF/6 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích se mění takto:

Část I.
Základní ustanovení

 

Článek 1 odst. 1. písmeno e) zní:

„poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému“.

 

Část VI. včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

„ČÁST VI.

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ , KONCOVÝ INTERAKTIVNÍ  VIDEOLOTERNÍ TERMINÁL A HERNÍ MÍSTO LOKÁLNÍHO HERNÍHO SYSTÉMU

 

Článek 31
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý povolený hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích"), (dále jen "VHP"), každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l) zákona o loteriích (dále jen "koncový interaktivní videoloterní terminál") a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích (dále jen "herní místo lokálního herního systému"). Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

Článek 32
Poplatník

Poplatek za výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému platí jeho provozovatel.

 

Článek 33
Ohlašovací povinnost

1. Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení přístroje do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu dle ustanovení § 5 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel koncového interaktivního videoloterního terminálu a lokálního herního systému  je povinen ohlásit správci poplatku uvedení tohoto zařízení do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení zařízení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu.

3. Při plnění oznamovací povinnosti je provozovatel povinen sdělit správci poplatku:

a) název právnické osoby, obecný identifikátor1) byl-li přidělen, sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

za každý VHP, koncový interaktivní videoloterní teminál nebo lokální herní systém: název, výrobní číslo, číslo jednací rozhodnutí o povolení provozování, adresa umístění, povolené období provozování, počet herních míst lokálního herního systému, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost.

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností provozovatele.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Článek 34
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku za každý VHP, každý koncový interaktivní videoloterní terminál a každé herní místo lokálního herního systému na tři měsíce činí 5 000 Kč. 

2. V případě, že je VHP, koncový interaktivní videoloterní terminál nebo lokální herní systém provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování v příslušném kalendářním čtvrtletí. Vypočítaná částka poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Článek 35
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu VHP, koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu  VHP, koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému.

 

Článek 36
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný čtvrtletně, a to nejpozději do posledního dne posledního měsíce  příslušného kalendářního čtvrtletí.

2. Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince.

 

Čl. 2

Část VII. Článek 37 odst. 1. věta první zní:

„Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.“

 

     Čl. 3
     Přechodné ustanovení

Místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu2), ve znění účinném před 1. lednem 2012, se vyměří podle dosavadních právních předpisů.

 

    Čl. 4
    Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
1. místostarosta města starostka města
Bc. Ladislav Bárta v.r.
2. místostarosta města

 

2) zákon č. 200/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2011

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2012