4/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - tržní řád

zveřejněno: 28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platí od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 31.5.2013

Zrušená vyhláška

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Tržní řád vymezuje podmínky prodeje a stanoví provozní dobu na městské tržnici.

 

čl.2

Zřizovatel městské tržnice je Město Žďár nad Sázavou a její správa je prováděna prostřednictvím pověřeného odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (správce tržnice),který má v souvislosti s výkonem správy městské tržnice právo rozhodnout o umístění a rozmístění prodejců na městské tržnici,její vnitřní organizaci apod.

 

čl.3

Na území města Žďáru nad Sázavou je ostatní nepovolený prodej na veřejných prostranstvích zakázaný.

 

čl.4

Podmínky prodeje

1. Na městské tržnici mohou prodávat zboží fyzické osoby ( starší 18 let) a právnické osoby oprávněné k jeho prodeji podle zvláštních předpisů za dodržení platných právních předpisů.

2. Prodávající fyzické a právnické osoby (dále jen prodávající) jsou povinny označit stánek na vhodném a viditelném místě obchodním jménem a identifikačním číslem,jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (stánku)

3. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami, prodávající nesmí o prodávaném zboží uvádět zkreslené nebo nepravdivé informace.

4. Prodávající je povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti,míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů např.u správce tržnice.

5. U správce tržnice je uložena inspekční kniha a kontrolní váha.

6. Prodávající je povinen udržovat pronajaté místo v čistotě a pořádku s tím,že po skončení prodeje je povinen uvést prodejní místo do původního stavu.Nesplnění této povinnosti je důvodem k odmítnutí dalšího pronájmu prodejního místa na městské tržnici.

7. Prodávající je povinen zajistit hygienické podmínky prodeje výrobků dle zvláštních předpisů.

8. Prodávajícím je zakázáno ukládat veškeré odpady související s jejich činností do odpadkových košů nebo mimo nádoby k tomu určené. Jakékoliv zbytky ovoce a zeleniny,bedničky,papírové kartony, krabice apod. je zakázáno ukládat do určených nádob na odpady a prodávající je povinen tyto zlikvidovat na vlastní náklady.

9. Prodávající není oprávněn pronajmout jím předplacené místo na městské tržnici třetí osobě.

10.Na požádání spotřebitele je prodávající povinen vydat potvrzení o zaplacení ceny zboží podle zvláštních předpisů.

11.Prodávající je povinen jím užívané motorové vozidlo odstavit na určenou plochu.

 

čl.5

Na městské tržnici je zákaz prodeje:

- koření a léčivých rostlin, pokud nejsou v originálním balení výrobce - zvířat, masa a masných výrobků,ryb a rybích výrobků

- konzerv, polokonzerv, veškerých nealkoholických nápojů, mléka a mléčných výrobků pokud nejsou v originálním balení výrobce - vajec vodní drůbeže a veškerých výrobků z vajec

- tabáku, tabákových výrobků a alkoholických nápojů (tj.nad 0,75 objemového procenta alkoholu)

- osiva a sadby,pokud nejsou v originálním balení od výrobce, mimo cibule sazečky,sazenic zeleniny a květin

- syrových a sušených hub a veškerých výrobků z nich - pěstovaných hub ( žampióny, hlíva ústřičná ) bez potvrzení o znalosti hub vydaného OHS

- střelných zbraní, střeliva, výbušnin, loveckých a vystřelovacích nožů a veškerého zboží, které svým charakterem propaguje násilí

- zábavné pyrotechniky

- jedů,léků,omamných a návykových látek

- erotického zboží, publikací a videokazet s erotickým obsahem - zboží a poskytování služeb, které mohou způsobit znečištění tržnice, působí hlučně nebo mohou jinak ohrozit životní prostředí nebo bezpečnost

 

čl.6

Na městské tržnici je zakázáno provozovat veškeré hazardní hry (např.karetní hry,"skořápky" apod.)

 

čl.7

Provozní doba

1. V období od 1.října do 30.dubna

pondělí - pátek 6.00 - 18.00 hod.

sobota 6.00 - 12.00 hod.

 

2. V období od 1.května do 30.září

pondělí - pátek 6.00 - 19.00 hod.

sobota 6.00 - 13.00 hod.

 

Zásobování

Správce tržnice stanoví písemnou formou dobu zásobování v prostorách městské tržnice.Mimo takto stanovenou dobu je vjezd do prostoru městské tržnice zakázán.

 

čl.8

Porušení této vyhlášky bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

čl.9

1. Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti Tržní řád, zřízení a organizace tržnice ze dne 22. dubna 1994.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.května 1997.

 

  

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty