4/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 16. 12. 2004
Schváleno 16.12.2004, platí od 17.12.2004, účinnost od 1.1.2005 do 31.12.2010
Změněno vyhláškou č. 5/2006 - schváleno 14.12.2006, platí od 16.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2008
Změněno vyhláškou č. 3/2008 - schváleno 18.12.2008, platí od 19.12.2008, účinnost od 1.1.2009 do 31.12.2010

Zrušená vyhláška

4/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
č. 4/2004
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem
Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 16.12.2004 podle ustanovení § 178 odst.2 písm.b, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

Čl. 1

Tato obecně závazná vyhláška stanoví spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Žďár nad Sázavou pro děti plnící povinnou školní docházku s trvalým pobytem na území města Žďár nad Sázavou.
 

Čl. 2
Spádové obvody

Základní škola Komenského 2, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - dolní část

ul. Brodská - sudá čísla
ul. Okružní - od čísla 49 výše
ul. Revoluční - čísla 1-28
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,
U Jezu, V Zahrádkách, 1. máje

Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39
 

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - horní část

ul. Brodská - lichá čísla
ul. Okružní - čísla 1- 45
ul. Revoluční - od čísla 29 výše
ul. Komenského,Žižkova, Dr.Drože,Klafárek

Žďár 1 - ulice Libušínská od čísla 40 výše
 

Základní škola Švermova 4, Žďár n. S. 4

Žďár 2
Žďár 4
Žďár 7
Stržanov
 

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár n. S. 6

Žďár 1 – mimo ulice Libušínská
Žďár 5
Žďár 6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko


Čl. 3
Ustanovení společná a závěrečná

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.5/2003 o stanovení spádových obvodů základních
škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2004/2005.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2005