4/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 14. 12. 2006
Schváleno 14.12.2006, platila od 14.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2007

Zrušená vyhláška

4/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 4/2006,
kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 14.12.2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění v článku 3 odst. 1 takto:

 

Sazba poplatku

 

(1)   Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle čl. 2 písm. a) a b) činí 440,- Kč a tvoří ji:

a) částka 190,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 

Skutečné náklady činily  10.005.885,- a byly rozúčtovány takto: 10.005.885 : počet obyvatel 23.382 = 428,-Kč.

 

Článek II

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, se mění v článku 5 takto:

 

Splatnost poplatku

(1)   Pro poplatníky podle článku 2 písm. a) občany ČR je poplatek splatný ve 2 stejných splátkách vždy nejpozději do 30.4.  a do 31.10.

(2)   Pro poplatníky podle článku 2 písm. a) cizince s trvalým pobytem na území města a článku 2 písm. b) je poplatek splatný do 31.10.

 

Článek III

Všechna dosavadní ustanovení OZV č. 1/2002 zůstávají nedotčena.

 

Článek IV

Touto OZV se ruší OZV č. 3/2005.

 

Článek V

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta městaVyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2007