4/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 23. 9. 2010
Schváleno 23.9.2010, platí od 30.9.2010, účinnost od 1.1.2011
Změněno vyhláškou č. 7/2010 - schváleno 15.12.2010, platí od 16.12.2010, účinnost od 1.1.2011 do 31.12.2012

Zrušená vyhláška

4/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 4/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 23.9.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Základní ustanovení

1) Touto vyhláškou město Žďár nad Sázavou (dále jen „město“) zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) dle ustanovení § 1 písm. h) zákona o místních poplatcích a upravuje podrobnosti jeho vybírání.

2) Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

Článek 2

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Článek 3

Poplatník

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká dnem, kterým se fyzická osoba přihlásí k trvalému pobytu nebo dnem, k němuž se poplatník stane vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ke kterému zaniká trvalý pobyt, nebo ke kterému zanikne vlastnictví poplatníka ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

Článek 5

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle čl. 3 písm. a) a b) činí 500,- Kč a tvoří ji:

a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily 9.936.942,- Kč a byly rozúčtovány takto: 9.936.942 Kč : počet obyvatel 22.574 = 440,-Kč.

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Článek 6

Osvobození

1) Od poplatku jsou zcela osvobozeni

a) fyzické osoby dle čl. 3, písm. b) mající trvalé bydliště v obci Žďár nad Sázavou

b) od poplatku jsou ve výši 50 % osvobozeni fyzické osoby mající trvalý pobyt v místních částech Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený od placení poplatku povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

3) Nárok na osvobození od poplatku dle odst. 1 písm. a) a b) je poplatník povinen prokázat příslušným dokladem.

 

Článek 7

Splatnost

1) Poplatek pro poplatníky podle čl. 3 písm. a) je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.10. běžného roku.

2) Poplatek pro poplatníky podle čl. 3 písm.b) je splatný nejpozději do 31.8. běžného roku.

 

Článek 8

Společná ustanovení

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem1).

2) Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 2).

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, postupuje správce poplatku dle daňového řádu3).

4) Správce daně může uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena touto vyhláškou nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek, pořádkovou pokutu4).

 

Článek 9

Zrušovací ustanovení

 Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 1/2002/DKS omístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůa č. 2/2009, kterou se mění vyhláška místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Článek 10

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

 

1) § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3) § 134 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

4) § 247 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.9.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 18.10.2010