Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 3. 1. 2017
Schváleno 15. 12. 2016, platí od 16. 12. 2016, účinnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2016

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením 18/2016/6/KS usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen zákon místních poplatcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatku vykonává městský úřad1 (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí.2

a) fyzická osoba,

  1. která má ve městě trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 580,-  Kč a je tvořena:
a) z částky 130,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 10.674.625,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 10.674.625,- Kč děleno 21.686 (trvalý pobyt – 21.344; objektů k individuální rekreaci – 50; vlastníků bytů – 232; cizinců 60) = 492,24 Kč.  Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.

(3) V případě vzniku nebo zániku nebo změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle § 10b odstavce 3 zákona o místních poplatcích v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)  Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst.1 písm. a) bodu 1. je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.10. kalendářního roku.

(2)  Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2.,3. a 4. a písm. b)  je splatný nejpozději do 31.10. kalendářního roku.

(3)  Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31.10. téhož kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31.10., je datem splatnosti 30.4. následující rok.

 

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozen poplatník6:

a) umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

(2)  Od poplatku se dále osvobozují:

a) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří jsou současně poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a),

b) poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody a ve vazbě,

c) poplatníci zdržující se mimo území České republiky déle jak 6 měsíců,

d) poplatníci s místem trvalého pobytu svozové firmě nedostupným

e) poplatníci, kteří se nepřetržitě (déle než 6 měsíců) zdržují mimo území města v obci, která vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo jako poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

f) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 3. a 4.

 (3) Úleva ve výši 150,- Kč je poskytována poplatníkům v místní části Mělkovice.

 

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8

 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)   Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a  nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9

(2)  V případě podle odstavce 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.10

(3)  Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.11

 

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17.12.2015.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2017.

 

Ing. Josef Klement v.r. Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.
místostarosta města starosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 02.01.2017

 


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11  § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích