5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru

zveřejněno: 28. 4. 1997
kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006

Zrušená vyhláška

Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru.

 

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby mohou prodávat,rozšiřovat a provozovat periodický a neperiodický tisk, audiovizuální záznamy a vyobrazení zobrazující různé formy ukájení pohlavního pudu, včetně erotických pomůcek a jiných předmětů podobného charakteru s pornografickým zaměřením (dále jen věci pornografického charakteru) pouze za dodržení platných právních předpisů.

 

čl.2

1. Je   z a k á z á n   prodej, rozšiřování, provozování a přístup k věcem pornografického charakteru:

- osobám mladším 18 let

- na veřejných prostranstvích ,kterými se pro účely této vyhlášky rozumí zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

2. V zařízeních, která provozují půjčování tiskovin, knih a videozáznamů všeobecného charakteru, jejichž součástí jsou i věci pornografického charakteru, musí být tyto odděleny zvlášť a viditelně označeny nápisem " Zákaz půjčování a přístupu osobám mladších 18 let ".

 

čl.3

Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby jsou povinny při prodeji, rozšiřování a provozování věcí pornografického charakteru dodržovat tyto podmínky:

- propagovat věci pornografického charakteru pouze na místech určených k prodeji těchto věcí - prodej, rozšiřování a provozování věcí pornografického charakteru nesmí uskutečňovat osoby mladší 18 let

 

čl.4

Porušení této vyhlášky bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno

podle platných právních předpisů.

 

čl.5

1. Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti Vyhláška, kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činnosti pornografického charakteru ve městě Žďáru nad Sázavou ze dne 2.9.1991.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.května 1997.

  

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty