5/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 14. 12. 2006
Schváleno 14.12.2006, platila od 16.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2008

Zrušená vyhláška

5/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006,

o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem
Žďár nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 14.12.2006 podle ustanovení § 178 odst.2 písm.b, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

 

Čl. 1

 Čl. 2   Spádové obvody zní takto:

Spádové obvody

Základní škola
Komenského 2
Žďár n.S. 3
Žďár 3  - dolní část
ul. Brodská  - sudá čísla
ul. Okružní  - od čísla 49 výše
ul. Revoluční  - čísla 1-28
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,
ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. máje
Žďár 1  -  ul. Libušínská do čísla 39

 

Základní škola
Komenského 6
Žďár n.S. 3
Žďár 3 -  horní část
ul. Brodská  -  lichá čísla
ul. Okružní  -  čísla 1- 45
ul. Revoluční  - od čísla 29 výše
ul. Dr.Drože, Komenského, U Klavírku
ul. Libická, Trhová, Vápenická
Žďár 1 -  ul. Libušínská od čísla 40 výše a ul. Žižkova
Žďár 5

 

Základní škola
Švermova 4
Žďár n.S. 4
Žďár 2
Žďár 4
Žďár 7
Stržanov

 

Základní škola
Palachova 2189/35
Žďár n. S. 6
Žďár 1 – mimo ulice Libušínská  a Žižkova
Žďár  6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v. r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka  starosta