6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

zveřejněno: 28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 21.9.2006

Zrušená vyhláška

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/199O Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Základní ustanovení

1. Město Žďár nad Sázavou (dále jen město) v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města zřizuje "Fond pro rozvoj bydlení" (dále jen fond , zkratka FRB - ZR), který slouží k poskytování půjček na zvelebení nemovitostí (obytných domů nebo jejich staveb) na území města podle dále uvedených pravidel a podmínek.

2. Fond se zřizuje v souladu s dohodou uzavřenou mezi městem a Ministerstvem financí České republiky (dále jen MF ČR). Disposice s prostředky fondu jsou trvale podmíněny dodržováním výše uvedené dohody a ustanovení této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel, ze strany města.

 

čl.2

Příjmy fondu

1. Příjmy fondu jsou:

- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu

- prostředky z rozpočtu města, lze použít i prostředky z privatizace bytového fondu (dále je BF)

- příjmy ze splátek půjček včetně úroků a případných sankcí (viz. čl.10)

- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků apod.)

- dotace, případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu popřípadě jiného územního (regionálního) orgánu státní správy

- jiné příjmy

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají příjmem rozpočtu města a musí být bezezbytku ponechány fondu.

 

čl.3

Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižší úrokové sazbě 3 % a nejdelší lhůtě splatnosti sedm let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta.

2. Prostředky fondu mohou být čerpány také k účelům dle odst.1. čl. 5 této vyhlášky i městem jako vlastníkem obytných domů za podmínek daných dohodou s MF ČR.

3. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České spořitelně a.s. za zřízení a vedení účtu dle čl.8 a náklady výběrového řízení dle čl.6.

 

čl.4

Příjemce půjčky

Příjemci půjček z fondu mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které vlastní nemovitosti (obytné domy nebo jejich stavby) na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku použít a včetně sjednaných úroků splatit podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených podmínek.

 

čl. 5

1. Z fondu lze poskytnout následující druhy půjček:

IDENT.Č. PŮJČKY ÚČEL PŮJČKY MAX. VÝŠE PŮJČKY (tis.Kč/b.j.) MAX. LHŮTA SPLAT. (rok) MAX. ÚROK (%p.a.)
F-01 Oprava nebo rekonstrukce střechy obytného domu staršího deseti let 25 4 4
F-02 Částečné zateplení obvodového pláště obytného domu (pouze v návaz nosti na opravu nebo rekonstrukci střechy nebo fasády) 15 5 4
F-03 Dodatečná izolace obyt. domu proti zem. vlhkosti 15 4 4
F-04 Náhrada stávajícího vytápění na tuhá paliva
- napojením na CZT nebo
- zřízením plynového topení nebo
- zřízením el. topení
20 4 4
F-05 Oprava fasády obyt. domu staršího deseti let 10 3 4
F-05a Oprava fasády obyt. domu staršího deseti let v návaznosti na opravu nebo rekonstrukci střechy 10 4 3
F-06 Výměna oken obytného domu staršího deseti let 15 3 4
F-06a Výměna oken obytného domu staršího deseti let v návaznosti na opravu nebo rekonstrukci fasády 15 3 3
F-07 Zřízení domovní ČOV u obytného domu (nebo jeho stavby), kt. nelze napojit na centr. kanalizaci 20 5 6
F-08 Vybudování bytů formou střešní nástavby 150 7 7
F-09 Vybudování bytů formou půdní vestavby 120 7 7
F-10 Vybudování alternativní ubyt. kapacity pro soc. slabé a nepřizpůsobivé občany 200 7 7

 

2. U jednoho obytného domu nelze poskytnout zároveň půjčku F-05 a půjčku F-05a, totéž platí i pro půjčku F-06 a F-06a, ostatní tituly půjček lze kumulovat.

3. Stejný titul půjčky v případě jednoho obytného domu nelze poskytnout opakovaně. Pro posuzování těchto případů se má za to, že účel půjčky F-05 je identický s účelem půjčky F-05a a účel půjčky F-06 je identický s účelem půjčky F-06a.

4. Půjčky lze čerpat nejdéle do konce kalendářního roku, v němž byla sjednána smlouva o půjčce mezi městem a příjemcem půjčky.

 

čl.6

Výběrové řízení

1. Na poskytnutí půjčky z fondu není právní nárok.

2. Půjčky z fondu lze poskytnout pouze na základě výsledků výběrového řízení.

3. Výběrové řízení vyhlašuje Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen MěÚ) na základě rozhodnutí městské rady pro každý kalendářní rok samostatně.

4. Výběrové řízení musí být vyhlášeno a vyhodnoceno tak, aby smlouvy o půjčkách z fondu bylo možno uzavřít vždy nejpozději k 30. dubnu příslušného kalendářního roku.

5. Městská rada jmenuje vždy nejpozději k 31. lednu komisi pro vyhodnocení výběrového řízení (dále jen komise FRB).

6. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce MěÚ a způsobem v místě obvyklým zveřejněny ve sdělovacích prostředcích.

7. Lhůta pro dodání žádosti o poskytnutí půjčky z fondu v rámci vyhlášeného výběrového řízení činí 30 dnů ode dne vyvěšení podmínek výběrového řízení na úřední desce MěÚ.

8. Požadované náležitosti žádosti o poskytnutí půjčky z fondu musí být MěÚ zveřejněny souběžně se zveřejněním podmínek výběrového řízení. V případě, že MěÚ vydá závazný formulář žádosti o půjčku, musí být tento žadatelům k disposici v den zveřejnění podmínek výběrového řízení.

9. Žádost o poskytnutí půjčky z fondu musí vždy obsahovat:

a) jméno a příjmení žadatele, v případě právnické osoby název, firmu, IČO, jméno a příjmení statutárního zástupce

b) adresu bydliště, v případě právnické osoby sídlo

c) přesné označení předmětné nemovitosti (obytného domu nebo jeho stavby)

- adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely

- doklad o vlastnictví nemovitosti

- doklad o podání žádosti ke stavebnímu úřadu včetně projednání, případně projektovou dokumentaci

d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně

f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

g) požadovaná částka úvěru (viz. čl. 5 ) a způsob jejího výpočtu

h) návrh na poskytnutí záruky ve výši alespoň 130 % předpokládané půjčky

i) prohlášení, že na týž dotační titul nebyla čerpána dotace z jiných zdrojů.

10. Žádosti o poskytnutí půjčky, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, nebudou do výběrového řízení zařazeny. O této skutečnosti musí být žadatel, jehož žádost nebyla zařazena do výběrového řízení, písemně informován.

11. Komise FRB-ZR vyhodnotí výsledky výběrového řízení a své doporučení předloží městské radě formou písemné zprávy. Všechny žádosti o půjčku uplatněné v rámci výběrového řízení musí být vyhodnoceny společně.

12. O výsledku výběrového řízení rozhoduje městská rada. Rozhodnutí městské rady je konečné.

13. O výsledku výběrového řízení musí být všichni žadatelé písemně vyrozuměni.

14. Na základě rozhodnutí městské rady o výsledku výběrového řízení budou vybraní žadatelé písemně vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.

15. Nárok na půjčku vybranému žadateli zaniká, nedostaví-li se bez řádné omluvy doj patnácti dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o půjčce. Nárok na půjčku vybranému žadateli zaniká vždy, nedostaví-li se k podpisu smlouvy o půjčce do třiceti dnů ode dne doručení výzvy.

 

čl.7

Čerpání prostředků fondu městem jako vlastníkem obytných domů.

O využití prostředků fondu městem jako vlastníkem obytných domů rozhoduje městská rada na základě předložení žádosti, účasti ve výběrovém řízení a doporučení komise FRB-ZR současně s rozhodnutím o výsledku výběrového řízení (viz. čl.6, odst.12.).

 

čl.8

Smlouva o půjčce

1. Příjemce půjčky je povinen splácet jistinu zásadně v rovnoměrných měsíčních splátkách počínaje lednem roku následujícího po roku, ve kterém byla sjednána smlouva o půjčce.

2. Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téhož obytného domu (stavby), stanoví MěÚ lhůtu splatnosti půjčky po dohodě s příjemcem půjčky.

3. Smlouva o půjčce musí obsahovat vždy alespoň tyto náležitosti:

- smluvní strany

- identifikace typu půjčky (viz. odst. 1, čl.5)

- celková částka půjčky, v případ více titulů i skladba

- úroková sazba

- lhůta splatnosti půjčky

- režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci

- způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)

- závazek uživatele využít půjčku pouze k dohodnutému účelu

- poplatek z prodlení při nedodržení termínu splatnosti

- sankce při nedodržení účelu půjčky

- zajištění půjčky

- dohoda o otevření účtu u České spořitelny a.s.

- souhlas uživatele s kontrolním působením České spořitelny a MěÚ a jeho závazek předkládat spořitelně účetní doklady o čerpání z účtu.

4. MěÚ neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů České spořitelně, a.s. s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj.

 

čl.9

Kontrola a vyhodnocování využití prostředků poskytovaných z fondu

1. Využití finančních prostředků poskytovaných fondem formou půjček musí být kontrolováno.

2. Kontrolu provádí:

- MěÚ

- komise FRB-ZR

- Česká spořitelna a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

- MF ČR

3. Kontroluje se především:

- dodržení sjednaného účelu půjček

- čerpání a splácení jednotlivých půjček

- celkové hospodaření fondu

4. Hospodářský odbor ve spolupráci s finančním odborem předloží městské radě a městskému zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za uplynulý rok.

 

čl.10

Sankce za nedodržení účelu půjčky

V případě, že příjemce půjčky využije finanční prostředky (nebo jejich část) poskytnuté fondem k jinému účelu, než bude uvedeno ve smlouvě o půjčce, je povinen do třiceti dnů ode dne doručení výzvy půjčku v plné výši vrátit a uhradit pokutu ve výši 30 % celkového objemu půjčky.

 

 

čl.11

Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty příjemců půjček a o správě všech pohledávek fondu uzavře město zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou a.s.,pobočkou Žďár nad Sázavou.

 

 

čl.12

Ustanovení přechodná a závěrečná

Ustanovení čl.6,odst. 4. a odst. 5. této vyhlášky se nepoužijí v roce zřízení fondu. V případě půjček sjednaných v roce zřízení fondu lze finanční prostředky čerpat nejdéle do konce prvního pololetí roku následujícího po roce, ve kterém byla sjednána smlouva o půjčce mezi městem a příjemcem půjčky. V souvislosti s tímto bude mezi MěÚ a příjemcem půjčky dohodnut termín zahájení splácení půjčky.

 

čl.13

Porušení této vyhlášky bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

 

 

čl.14

1. Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti Vyhláška o fondu pro rozvoj bydlení ze dne 27.6.1994 a Vyhláška,kterou se mění a doplňuje vyhláška o fondu pro rozvoj bydlení ze dne 4.11.1994.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1997.

 

Mgr. Jaromír B r y c h t a  v.r. Jaroslav H u l á k  v.r.
starosta města zástupce starosty