6/2010 Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 6/2010 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 15. 12. 2010
Schváleno 15.12.2010, platí od 16.12.2010, účinnost od 1.1.2011 do 31.12.2011

Zrušená vyhláška

6/2010 Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 6/2010

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 6/2010,
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem
Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 15.prosince 2010 podle ustanovení § 178 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
a v souladu s ustanovením. § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen „vyhláška“).

 

Čl. 1

Spádové obvody

Spádové obvody zní takto:

Základní škola Komenského 2, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - dolní část

ul. Brodská - sudá čísla

ul. Okružní - od čísla 49 výše

ul. Revoluční - čísla 1-28

ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,

ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje

Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39

 Lhotka, Sklené, Vysoké

 

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - horní část

 ul. Brodská - lichá čísla

 ul. Okružní - čísla 1- 45

 ul. Revoluční - od čísla 29 výše

 ul. Dr.Drože, Komenského, U Klafárku

 ul. Libická, Trhová, Vápenická

 ul. Kupecká, Sázavská, Uhlířská, U Křížku

 ul. Kamenická, K Milířům, Povoznická

Žďár 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše a ul. Žižkova Žďár 5

 

Základní škola Švermova 4, Žďár n. S. 4

Žďár 2

Žďár 4

Žďár 7

Stržanov

 

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár n. S. 6

Žďár 1 – mimo ulice Libušínská a Žižkova

Žďár 6

Mělkovice, Radonín, Veselíčko

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušují Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou ze dne 16.12.2004, Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou
č. 4/2004 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou ze dne 14.12.2006 a Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o změně Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 4/2004 ve znění pozdějších změn o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou ze dne 18.12.2008.

 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2011.

 

 

 

Bc. Ladislav Bárta v.r.

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

2. místostarosta města

starostka města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2011