7/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provádění propagace a inzertní činnosti

zveřejněno: 28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006

Zrušená vyhláška

Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 16 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

čl.1

Vylepování plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů na veřejných prostranstvích, budovách , stromech nebo sloupech veřejného osvětlení mimo plochy k tomu určené je zakázáno. Plakátovací službu provádí městem pověřená fyzická nebo právnická osoba na určených plakátovacích plochách. Kromě těchto ploch je oprávněno město zřídit další plakátovací místa.

 

čl.2

Umístění reklamních zařízení, reklamních tabulí a podobných informačních zařízení na veřejných prostranstvích a budovách, včetně přenosných reklamních a informačních tabulí, podléhá schvalovacímu řízení,které provádí příslušný odbor městského úřadu. Po projednání a schválení podané žádosti vydá příslušný odbor povolení nebo souhlas s umístěním tohoto zařízení včetně stanovení podmínek a vyměření poplatku nebo nájmu.

 

čl.3

Vlastníci, správci nebo uživatelé reklamních a informačních zařízení jsou povinni tato zařízení a jejich okolí udržovat v čistotě a pořádku za podmínek stanovených příslušným odborem městského úřadu. V případě ztráty funkčnosti tohoto zařízení jsou povinni tato zařízení neprodleně odstranit a veřejné prostranství uvést do původního stavu.

 

čl.4

Je zakázáno provádět reklamu, inzerci a propagaci akcí nebo předmětů v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy.

 

čl.5

Porušení této vyhlášky bude považováno za porušení veřejného pořádku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a bude posuzováno podle platných právních předpisů.

 

čl.6

1.Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provádění propagace a inzertní činnosti ze dne 15.října 1991.

2.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.května 1997.

 

 

Mgr.Jaromír B r y ch t a    v.r. Jaroslav H u l á k    v.r.
starosta města zástupce starosty