7/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou, kterou se mění vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 15. 10. 2010
Schváleno 15.12.2010, platí od 16.12.2010, účinnost od 1.1.2011 do 31.12.2012

Zrušená vyhláška

7/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 7/2010,
kterou se mění vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 15.12.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se doplňuje v článku 6 odst. 1 takto:

c) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu vazby,

d) osoby s trvalým pobytem na území města po období, kdy se prokazatelně zdržují v zařízeních sociálních služeb[1]a ve zdravotnických zařízeních poskytujících ústavní péči[2],

e) osoby, které mají trvalý pobyt na území města a mají současně i jiné občanství než české a zdržují se prokazatelně celoročně mimo území České republiky déle než 3 roky,

f) poplatníci dle čl. 3 písmeno a), kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,

g) poplatníci dle čl. 3 písmeno a), jejichž místo trvalého pobytu je svozové firmě nedostupné,

h) poplatníci dle čl. 3 písmeno a), kteří se prokazatelně zdržují mimo území města (např. duchovní).

 

Článek 2

Všechna dosavadní ustanovení OZV č. 4/2010 zůstávají nedotčena.

 

Článek 3

Účinnost vyhlášky

 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
1. místostarosta města starostka města
Bc. Ladislav Bárta v.r.
2. místostarosta města

 


[1] Zákon č.108/2006 Sb., o sociálním službách, v platném znění
[2] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2011