8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 28. 4. 1997
Schváleno 23.1.1997, platila od 1.3.1997, účinnost od 1.3.1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 1.1.1998, účinnost od 1.1.1998 - dodatek
Schváleno 12.2.1998, platila od 1.3.1998, účinnost od 1.3.1998 - dodatek
Schváleno 3.12.2001, platila od 4.12.2001, účinnost od 1.1.2002 - dodatek
Účinnost do 31.12.2004

Zrušená vyhláška

Úplné znění vyhlášky

8/1997/OS

o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

se změnami schválenými MZ dne 23.1.1997
se změnami schválenými MZ dne 9.10.1997
se změnami schválenými MZ dne 12.2.1998
se změnami schválenými MZ dne 28.6.1999
se změnami schválenými MZ dne 3.12.2001

Město Žďár nad Sázavou vydává podle ustanovení § 19 a až 19 d zákona ČNR č. 564/90 o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách ve Žďáře nad Sázavou.

 

Úvodní ustanovení

§ 1

Tato vyhláška stanovuje výši příspěvku za pobyt dítěte v mateřské škole a školní družině k výše uvedenému účelu.

 

Výše a podmínky úhrady příspěvku

§ 2

Příspěvek platí rodiče, nebo jiní zák. zástupci /dále jen "plátce"/ dětí, které navštěvují výše uvedená zařízení.

 

§ 3

Výše příspěvku byla stanovena průměrnou částkou, shodnou vždy pro jednotlivé skupiny škol. zařízení /mateřské školy, školní družiny/ ve městě bez ohledu na výši skutečných neinvestičních nákladů jednotlivých zařízení.

 

§ 4

Příspěvek na částečné pokrytí neinvestičních nákladů byl stanoven ve výši 250,- Kč měsíčně za každé dítě v mateřské škole. Pro ŠD byl stanoven příspěvek ve výši 70,- Kč měsíčně za každé zapsané dítě s tím, že po vzájemné dohodě bude část příspěvku převáděna na zaměstnavatele.

  1. Plátce uhradí stanovenou výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (dále jen příspěvek) včetně nákladů na stravování měsíčně za každé docházející dítě do zařízení.
  2. Za dítě, na které rodina pobírá rodičovský příspěvek, zaplatí plátce 20,- Kč za každý den pobytu dítěte v MŠ. Toto ustanovení lze použít i v jiném případě, kdy dítě dochází do MŠ maximálně 5 dnů v měsíci.

    V době letních školních prázdnin zaplatí plátce příspěvek včetně nákladů na stravování pouze za dobu strávenou dítětem v zařízení, které prázdninový provoz zajišťuje.Tato úhrada bude prováděna v hotovosti na zařízení, které zajišťuje prázdninový provoz při nástupu dítěte do zařízení. U dětí docházejících v době letních školních prázdnin do ŠD, bude příspěvek spolu s náklady na stravování uhrazen do 30.6. příslušného kalendářního roku na zařízení, kde dítě plní povinnou školní docházku a to na požadované období docházky dítěte do ŠD. Stanovená úhrada na dítě a den je 10,- Kč pro MŠ a 20,- Kč pro ŠD.

  3. Náklady na stravování z důvodu omluvené absence dětí v zařízení se plátcům vrací ve

čtvrtletním vyúčtování na účet plátce. Náklady na příspěvek se vrací pouze v případě omluvené absence dětí trvající nejméně 1 měsíc.

 

Úhrada nákladů na školní stravování

§ 5

Plátce hradí příspěvek na školní stravování dětí v mateřské škole dle vyhl. 48/93 Sb. § 7 odst. 2/ - o školním stravování.

 

Osvobození od poplatku

§ 6

Příspěvek na částečné pokrytí neinvestičních nákladů dle § 4 této vyhlášky se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

 

Prokazování příjmů rodičů

§ 7

Za příjem se považují všechny příjmy podle zákona 463/91 Sb. o životním minimu ve znění pozdějších změn a doplňků a zákona 482/91 Sb. o životním minimu ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Sankce při nezaplacení poplatku

§ 8

V případě, že plátce neuhradí příspěvek a a částečnou úhradu neinvestičních nákladů včas, nebo ve správné výši, bude částka vymáhána včetně upomínací výlohy ve výši 20,- Kč.

V případě opakovaného prodlení úhrady zálohy na stravování, nebo úhrady příspěvku na částečné pokrytí neinvestičních nákladů, může být dítě ze školního zařízení vyloučeno. Rozhodnutí o vyloučení vydá, po předchozím písemném upozornění plátce, ředitel zařízení po dohodě se zřizovatelem.

 

Způsob využití příspěvku

§ 9

Příspěvek hrazený plátcem bude sloužit ke zlepšení finanční situace v zařízení, pro které byl vybrán. 30 % příspěvku vybraného v zařízení použije ředitel zařízení dle svého uvážení (zejména na nákup pomůcek, materiálu, DKP apod.) a 70 % příspěvku rozdělí sociální odbor MěÚ na tomto zařízení dle naléhavosti a potřeby.

 

Platnost vyhlášky

§ 10

Vzhledem k naléhavému obecnému zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška platnost a účinnost již dnem jejího vyhlášení, tj. dnem 1. října 1993. Platnost změn schválených MZ dne 23.1.1997 je od 1.3.1997, platnost změn schválených MZ dne 9.10.1997 je od 1.1.1998, platnost změn schválených MZ dne 12.2.1998 je od 1.3.1998, platnost změn schválených MZ dne 28.6.1999 je od 1.9.1999 a platnost změn schválených MZ dne 3.12.2001 je od 1.1.2002.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města

 

 

 

Dodatek č.5

k vyhlášce o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

Vyhláška o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou se s účinností od 1.1.2002 mění a doplňuje takto:

 

§ 4

bude po změnách a doplňcích znít takto:

Příspěvek na částečné pokrytí neinvestičních nákladů byl stanoven ve výši 250,- Kč měsíčně za každé dítě v mateřské škole. Pro ŠD byl stanoven příspěvek ve výši 70,- Kč měsíčně za každé zapsané dítě s tím, že po vzájemné dohodě bude část příspěvku převáděna na zaměstnavatele.

 

písm. b) po změnách a doplňcích bude znít takto:

Za dítě , na které rodina pobírá rodičovský příspěvek , zaplatí plátce 20,- Kč za každý den pobytu v MŠ. Toto ustanovení lze použít i v jiném případě, kdy dítě dochází do MŠ maximálně 5 dnů v měsíci.

V době letních školních prázdnin zaplatí plátce příspěvek včetně nákladů na stravování pouze za dobu strávenou dítětem v zařízení, které prázdninový provoz zajišťuje.Tato úhrada bude prováděna v hotovosti na zařízení, které zajišťuje prázdninový provoz při nástupu dítěte do zařízení.

U dětí docházejících v době letních školních prázdnin do ŠD, bude příspěvek spolu s náklady na stravování uhrazen do 30.6. příslušného kalendářního roku na zařízení, kde dítě plní povinnou školní docházku a to na požadované období docházky dítěte do ŠD.

Stanovená úhrada na dítě a den je 10,- Kč pro MŠ a 20,- Kč pro ŠD.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města