Nařízení č. 2/2006

zveřejněno: 10. 7. 2006
Nařízení Města Žďáru nad Sázavou O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
Schváleno 10.7.2006, platila od 12.7..2006, účinnost od 12.7.2006 do 30.12.2006

Zrušené vyhlášky

Nařízení č. 2/2006

Nařízení města Žďáru nad Sázavou č. 2/ 2006
O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV.

 

Rada Města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 10.7.2006 usnesla vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:

 

Článek 1

1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro území lesního hospodářského celku (LHC) Jihlava ve správním obvodu Města Žďáru nad Sázavou, tvořeného následujícími katastrálními územími :

k.ú.: Bohdalov, Chroustov u Bohdalova, Kotlasy, Kyjov u Černé, Pavlov, Pokojov, Radostín nad Oslavou, Rudolec, Starý Telečkov, Zahradiště, Znětínek

2. Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný podle lesního zákona1) a vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26, odst. 2 lesního zákona). Úhradu těchto nákladů zajišťuje krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( § 47, odst. 4 lesního zákona).

3. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha (dále jen vlastníci lesů),  s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona2) zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Platnost lesních hospodářských osnov pro území uvedené v článku 1 odst. 1 tohoto nařízení je stanovena na 10 let a to od 1.1. 2008 do 31.12.2017.

 

Článek 2

 1. Vlastníci lesů z území uvedeného v článku 1 odst. 1. mají právo u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí úřadu písemně uplatnit své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. 

2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také dotčené správní orgány, další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

3. Termín pro uplatnění těchto podnětů a požadavků (čl.2, bod 1 a 2 tohoto nařízení) se stanoví do 30. listopadu 2006. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí od 01. července 2008.

 

Článek 4

Obecní úřady příslušné pro území uvedené v článku 1 odst. 1 toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

 

 Článek 5

1. Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu, v souladu s ust. § 12, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění, dnem vyhlášení.

2. Platnost i účinnost nařízení končí dnem 30. 12. 2006.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarosta

starosta


 

1) § 48 odst. 2 písm b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění

2) § 24 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění