Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 18. 12. 2015
Schváleno 17.12.2015, platí od 18.12.2015, účinnost od 1.1.2016 do 31.12.2016

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 17.12.2015 usnesením č. 10/2015/KS/4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen zákon místních poplatcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

  

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 (1) Město Žďár nad Sázavou (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 (2) Řízení o poplatku vykonává městský úřad[1] (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí [2]:

a) fyzická osoba,

  1. která má ve městě trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 580,-  Kč a je tvořena:

a) z částky 130,- Kč za kalendářní rok[6]

b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 10 688 770,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 10 688 770,- Kč děleno 21792 = 490,49 Kč.  Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle § 10b odstavce 3 zákona o místních poplatcích v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst.1 písm. a) bodu 1. je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.10. běžného roku.

(2)  Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2.,3.,  a 4. a písm. b)  je splatný nejpozději do 31.10. běžného roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozen poplatník:

a)     umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)     umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)     jako nezaopatřené dítě umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)     umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

e)     dle čl. 2, odst. (1) písm. b) a současně má trvalý pobyt ve městě,

f)      ve výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu vazby,

g)    mající současně i jiné občanství a zdržující se prokazatelně celoročně mimo území České republiky déle než 3 roky,

h)     dlouhodobě se zdržující v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců a tuto skutečnost správci poplatku prokáže dokumentem s českým překladem,

i)       s místem trvalého pobytu svozové firmě nedostupným,

j)       prokazatelně se (nepřetržitě déle než 6 měsíců) zdržující mimo území města v obci, která vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo jako poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

k)     dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 3. a 4.

(2)  Úleva ve výši 50% z celkové výše poplatku je poskytována poplatníkovi s trvalým pobytem v místních částech Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 (1)   Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a  nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník[9].

(2)  V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka[10].

(3)  Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně[11].

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.12.2012.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

 

 

Ing. Josef Klement v.r.

Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.

místostarosta města

starosta města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 4. 1. 2016

 


[1]  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] tato částka promítá náklady na uložení směsných komunálních odpadů na skládku, náklady na třídění využitelných složek komunálních odpadů a náklady na provoz systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem
[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[8] §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[9] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[10] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[11]  § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích