Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 17. 12. 2018
Schváleno 22. 11. 2018, platí od 12. 12. 2018, účinná od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2018

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 22.11.2018 usnesením č.: 1/2018/OKS/3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen zákon místních poplatcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatku vykonává městský úřad1 (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a) fyzická osoba,

    1. která má ve městě trvalý pobyt,
    2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
    3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
    4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníky podle čl. 2 odst.(1) písm. a)  činí 580,-  Kč a je tvořena:

a) z částky 70,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 510,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Sazba poplatku pro poplatníky podle čl. 2 odst.(1) písm. b)  činí 760,-Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 510,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(3) Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 11.138.487,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 11.004.675,-Kč děleno 21.449 (trvalý pobyt – 21.039, cizinců 85; objektů k individuální rekreaci – 55; vlastníků bytů a rodinných domů – 270;) = 513,05 Kč.  Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. vyhlášky ve výši 510,- Kč.

(4) V případě změny místa pobytu, narození nebo úmrtí fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle § 10b odstavce 3 zákona o místních poplatcích v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst.(1) písm. a) je splatný nejpozději do 30.4. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31.12. kalendářního roku.

(2)  Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. (1) písm. b)  je splatný nejpozději do 31.10. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31.10., je datem splatnosti 31.12. kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozen poplatník7:

a) umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

(2)  Od poplatku se dále osvobozují:

a) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b) se osvobozují od poplatku, který jsou povinni platit z titulu vlastnictví stavby, ve které není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, a to za podmínky, že platí poplatek z titulu poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a)

b) poplatníci, kteří prokáží, že jsou ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody

c) poplatníci, kteří prokáží, že se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržující se mimo území České republiky

d) poplatníci dle Čl. 2 odst. 1 a), kteří prokáží, že se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržují mimo území města a platí za svoz odpadu v obci, která vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo jako poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

e) poplatníci s místem pobytu svozové firmě nedostupným
č.p. 17 v místní části Radonín
chatová osada Krejdy
čp. 310 Bartačky
č. evid. 4 Veselíčko

f) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 3. a 4.

 

(3) Úleva pro poplatníky podle čl. 2 odst.1 písm. a)  ve výši 150,- Kč je poskytována poplatníkům v místní části Mělkovice.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31.12. kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8

(3)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)   Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník10.

(2)  V případě podle odstavce 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka11.

(3)  Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně12.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 7.9.2017.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
Ing. Josef Klement  v.r.
místostarosta města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

                     

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 11. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 12. 12. 2018

 


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích