Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zveřejněno: 28. 6. 2018
Schváleno 17. 5. 2018, platí od 22. 5. 2018, účinná od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2020

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2018

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 1/2018,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 17.05.2018 usnesením   č. 28/2018/KS/1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)   Město Žďár nad Sázavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)   Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „správce poplatku“).1

 

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2)   Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

 

Čl. 3
Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím jsou, v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, které jsou přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto výše uvedeným prostorám.
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou rozdělena do 2 zón a jsou graficky vyznačena na mapách v přílohách, které tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

  1. zónu tvoří veřejná prostranství na území města Žďáru nad Sázavou vyznačená  na mapové příloze č. 1
  2. zónu tvoří veřejná prostranství v místní části Stržanov vyznačená na mapové příloze č. 2

 

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1)   Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství za účelem odstranění havárie je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději následující den po zahájení užívání veřejného prostranství.  Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)   V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)   Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(4)   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)   Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 6
Sazba poplatku

(1)   Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
       I. V 1. zóně

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb, a to:
    - restaurační zahrádky s obsluhou 2,- Kč
    - ostatní služby 10,- Kč

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30,- Kč
    - na městské tržnici 25,- Kč (viz. příloha č. 1, městská tržnice)
    - na žďárské pouti 50,- Kč (viz. příloha č. 1, místo konání žďárské pouti)
    - na trzích 100,- Kč (viz. příloha č. 1, místo konání trhů)
    - restaurační zahrádky bez obsluhy 2,-Kč
    - prodej nebo vystavení zboží před vlastní provozovnou 2,- Kč

c) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek 2,- Kč

d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 2,- Kč

e) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 2,- Kč

f)  za umístění reklamních zařízení 25,- Kč

 

       II. Ve 2. zóně

           - za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč

 

(2)   Obec stanovuje poplatek paušální částkou pro zónu 1. takto:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na městské tržnici (viz. příloha č. 1)
    - zařízení od 2 m2 do 4 m2                 1.200,- Kč/měsíc
    - zařízení od 4,1 mdo 8  m2                 2.500,- Kč/měsíc

b) za umístění reklamních zařízení
    - 400,- Kč/ m2/ měsíc
    - 2.500,- Kč/ m2/ rok

c) Za umístění restauračních zahrádek s obsluhou i bez obsluhy
    - zařízení od 8 m2 do 15 m2               450,- Kč/ měsíc         5.000,- Kč /rok
    - zařízení od 15,1 m2 do 20 m2          850,- Kč/ měsíc       10.000,- Kč/ rok
    - zařízení od 20,1 m2 do 25 m2       1.100,- Kč/ měsíc       13.000,- Kč /rok

 

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1)   Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů včetně nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství

b) při užívání veřejného prostranství po dobu od 8 dnů do 30 dnů nejpozději do 10 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,

c) při užívání veřejného prostranství nepřetržitě po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný v poměrných částech nejpozději do 10. dne každého následujícího kalendářního měsíce za skutečné užívání veřejného prostranství v předchozím měsíci.

(2)   Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 10 dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.

(3)   Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,   ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 8
Osvobození a úlevy

(1)   Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8.

(2)   Od poplatku se dále osvobozují:

a) Užívání veřejného prostranství jeho vlastníkem, spoluvlastníkem a jím zřízenou nebo založenou právnickou osobou.

b) Užívání veřejného prostranství ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, je-li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné soukromoprávní smlouvy.

c) Užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, vzdělávací akce, na nichž není vybíráno vstupné

 

Čl. 9
Navýšení poplatku

(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

 

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018.

 

 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Určení míst, která jsou veřejným prostranstvím a podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství ve městě Žďár nad Sázavou.

Příloha č. 2 – Určení míst, která jsou veřejným prostranstvím a podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství v místní části Stržanov.

 

 

            Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.                                                          Ing. Josef Klement v. r.
                       starosta                                                                                 místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22 .5. 2018

Sejmuto z úřední desky dne:      27. 6. 20181 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích