Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2021, o nočním klidu

zveřejněno: 18. 6. 2021
Schváleno 17. 6. 2021, platí od 18. 6. 2021, účinná od 18. 6. 2021 do 30. 6. 2022

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2021

Město Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2021, o nočním klidu

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 17. 6. 2021 usnesením č 55/2021/ŠKSM/ZM usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

 

Čl. 1
Předmět a cíl vyhlášky

1)   Předmětem této vyhlášky jsou opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.[1]

2)   Cílem této vyhlášky je zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu.

3)   Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.[2]

 

Čl. 2
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší

Výjimečné případy, pro které se v roce 2021 vymezuje kratší doba nočního klidu, se stanovují takto:

a)    od 24.00 hod. do 06.00 hod. v následujících případech v části města „Zámek“:

 1. v noci ze dne 18.6. na 19.6. v době konání tradiční akce „Hasičská zábava“,
 2. v noci ze dne 1.7. na 2.7., v noci ze dne 2.7. na 3.7. a v noci ze dne 3.7. na 4.7. v době konání akce „Kultura pod hvězdami – muzikálová představení“,
 3. v noci ze dne 10.7. na 11.7. v době konání akce „Zámecké pivní slavnosti“,
 4. v noci ze dne 16.7. na 17.7. a v noci ze dne 17.7. na 18.7. v době konání tradiční akce „Festival KoresponDance“,
 5. v noci ze dne 4.8. na 5.8. v době konání koncertu kapely Chinaski,
 6. v noci ze dne 7.8. na 8.8. v době konání akce „Žďárský street food festival“
 7. v noci ze dne 12.8. na 13.8. v době konání koncertu kapely Čechomor,
 8. v noci ze dne  21.8. na 22.8. v době konání akce „Divadlo – Strašidlo Cantervillské“,
 9. v noci ze dne  27. 8. na 28.8. v době konání koncertu Anny K,
 10. v noci ze dne 3.9. na 4.9. a v noci ze dne 4.9. na 5.9. v době konání akce „Jazzový festival“,

 

b)    od 24.00 hod. do 06.00 hod. v následujících případech v části města „Farská humna“:

 1. v noci ze dne 14.8. na 15. 8. v době konání tradiční akce „Horácký džbánek“,
 2. v noci ze dne 28.8. na 29.8. v době konání akce „Den Žďasu“,

 

c)    od 24.00 hod. do 06.00 hod. v následujících případech v části města „Prostor za Domem kultury“:

v noci ze dne 16. 8. na 17.8.,v noci ze dne 17.8. na 18.8., v noci ze dne 18.8. na 19.8.,
v noci ze dne 19.8. na 20.8. a v noci ze dne 20.8. na 21.8. v době konání tradiční akce „Letní kino“,

 

d)    od 0.30 hod. do 06.00 hod. v následujících případech v části města „Zámek“:

v noci ze dne 23.7. na 24.7. a v noci ze dne 24.7. na 25.7. v době konání tradiční akce „Festival pod Zelenou horou“,

 

e)    od 23.00 hod. do 06.00 hod. v následujících případech v části města „Farská humna“:

v noci ze dne 18.9. na 19.9. v době konání tradiční akce „Futrování na Farských“.

 

f) Informace o konkrétním termínu konání tradičních akcí uvedených v písm.  a) až e) tohoto článku vyhlášky budou zveřejněny na webových stránkách města minimálně 5 dnů před datem jejich konání.

 

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
 MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.
místostarostka města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

  

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 06. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 03. 07. 2021

 [1]  resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

[2]ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.)