Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018, o místních poplatcích

zveřejněno: 7. 6. 2018
Schváleno 17. 5. 2018, platí od 18. 5. 2018, účinná od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
č. 2/2018
o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 28/2018/OF/7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o MP") a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška").

 

Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Město Žďár nad Sázavou touto vyhláškou zavádí následující místní poplatky:

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek z ubytovací kapacity.

2. Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou (dále jen „správce poplatku“). [1]

 

Část II.
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Žďáru nad Sázavou nebo jeho místních částech.[2]

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.[3]

  

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa dnem, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo dnem, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Článek 4
Ohlašovací povinnost 

1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Ohlášení se podává v souladu s článkem 19 vyhlášky. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen držitel psa oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevu) do 15 dnů od jejího vzniku.

  

Článek 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za psa činí ročně: za prvního drženého psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v domech s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou 300 Kč 900 Kč
v domech s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou 900 Kč 2 000 Kč
v domech s jedním až dvěma byty v místních částech 100 Kč 300 Kč
v domech s více než dvěma byty v místních částech 200 Kč 500 Kč
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu je-li jediným zdrojem příjmů; anebo sirotčího důchodu 200 Kč 300 Kč
v místě podnikání 900 Kč 2 000 Kč
v nemovitostech označených evidenčním číslem 100 Kč 300 Kč
v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1) 600 Kč 1 400 Kč

 

 

Článek 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[5]

2. Od poplatku je dále osvobozen držitel chovající psa pro potřebu Policie ČR, Městské policie, Svazu záchranné brigády kynologů ČR.

3. Nárok na úlevu na poplatku má:

a) osoba, která protokolárně převzala psa z útulku pro psy, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa ve výši 100 % z příslušné sazby poplatku uvedené v čl. 5,
b) člen kynologického klubu ve výši 50 % z příslušné roční sazby poplatku uvedené v čl. 5.

 

Článek 7
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:

a) nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku,
b)  činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 03. a 31. 08. příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 8
Identifikace psů

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. 

 

Část III.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Článek 9
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Žďáru nad Sázavou nebo jeho místních částech za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.[6]

2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a správci poplatku odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[7]

 

Článek 10
Ohlašovací povinnost

1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Ohlášení se podává v souladu s článkem 19 vyhlášky. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]

                      

Článek 11
Sazba poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 10 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Článek 12
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisua jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]

 

Článek 13
Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku (tj. do 15.1., 15.4., 15.7, 15.10.).

  

Část IV.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Článek 14
Předmět poplatku a poplatník

  1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních na území města Žďáru nad Sázavou a jeho místních částech určených k přechodnému ubytování za úplatu.[10]
  2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.[11]

 

Článek 15
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Ohlášení se podává v souladu s článkem 19 vyhlášky. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2. Ubytoval je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[12]


Článek 16
Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.

 

Článek 17
Osvobození

1. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících k sociálním a charitativním účelům.[13]

2. Od poplatku je osvobozeno Město Žďár nad Sázavou a jím zřízené právnické osoby užívající majetek města na základě nájemní smlouvy.


Článek 18
Splatnost poplatku

 

Poplatek z ubytovací kapacity je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku (tj. do 15.1., 15.4., 15.7, 15.10.).

 

Část V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 19
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo  pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.[14]

2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[15]

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[16]

4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.[17]


Článek 20
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[18]
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[19]

 

Článek 21
Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Článek 22
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích, ze dne 23. září 2010, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, ze dne 8. března 2012 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, ze dne 7. září 2017.

 

Článek 23
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2018.

 

[1] § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o MP“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o MP

[3] § 2 odst. 2 zákona o MP

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o MP

[5] § 2 odst. 2 zákona o MP

[6] § 3 odst. 1 zákona o MP

[7] § 3 odst. 3 zákona o MP

[8] § 3 odst. 4 zákona o MP

[9] § 3 odst. 2 zákona o MP

[10] § 7 odst. 1 zákona o MP

[11] § 7 odst. 3 zákona o MP

[12] § 7 odst. 3 zákona o MP s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o MP

[13] § 7 odst. 2 zákona o MP

[14] § 14a odst. 1 zákona o MP

[15] § 14a odst. 2 zákona o MP

[16] § 14a odst. 3 zákona o MP

[17] § 14a odst. 4 zákona o MP

[18] § 11 odst. 1 a 2 zákona o MP

[19] § 11 odst. 3 zákona o MP

 

 

Ing. Josef Klement v.r.

Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.

místostarosta města

starosta města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. května 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 04. června 2018