1/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem

zveřejněno: 3. 12. 2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem
Schváleno 3.12.2001, platí od 10.12.2001, účinnost od 1.1.2002

Zrušená vyhláška

 

1/2001/DKS

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Města Žďáru nad Sázavou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo Města Žďáru nad Sázavou vydává podle § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen”zákon o odpadech”) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

 

 

obecně závaznou vyhlášku.

I.

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Žďáru nad Sázavou a jeho městských částech Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín (dále jen území města), včetně určení míst k odkládání odpadu. Touto vyhláškou je rovněž upraven systém nakládání se stavebním odpadem.

Vyhláška se vztahuje

 1. na všechny fyzické osoby, s trvalým pobytem na území města a i na osoby, které nejsou k pobytu na území města přihlášeny, ale zdržují se na něm a při jejich činnosti vzniká komunální odpad
 2. na vlastníky a správce budov či nemovitostí umístěných na území města, ve kterých vzniká komunální odpad.
 3. na původce a oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako komunální a uzavřeli s městem Žďár nad Sázavou písemnou dohodu o jeho zneškodňování

 

II.

Základní pojmy

 

 • Odpad

 

   je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

 

 • Komunální odpad

 

   je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

 • Odpadovým hospodářstvím

 

   je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

 

 • Nakládání s odpady

 

   je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

 

 • Shromažďováním odpadů

 

   je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

 

 • Skladováním odpadů

 

   je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.

 

 • Skládkou odpadů

 

   je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

 

 • Sběrem odpadů

 

   je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

 

 • Výkupem odpadů

 

   je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

 

 • Původcem odpadu

 

   jeprávnická osoba, při její činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob , na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

 • Oprávněnou osobou

 

   je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

 

 • Složky komunálního odpadu

 

   jsou látkové skupiny zastoupené v komunálním odpadu, které lze odděleně shromažďovat: využitelný odpad (např. papír, sklo, plasty, kovový odpad), objemný, nebezpečný a zbytkový odpad.

 

 • Nebezpečným odpadem

 

   jeodpad uvedený v Seznamu nebezpečnýchodpadůuvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

 

 • Objemný odpad

 

   je odpad, který je svým charakterem komunálním odpadem, ale s ohledem na jeho rozměry nebo objem není možné jeho uložení do sběrných nádob na zbytkový odpad (popelnice 110 l a kontejnery 1100 l).

 

 • Zbytkový odpad

 

   je složka komunálního odpadu po vytřídění využitelných odpadů (papír, sklo, plasty), objemného a nebezpečného odpadu.

 

 • Biologický odpad

 

  jsou organické složky komunálního odpadu vhodné ke kompostování např. větve, shrabané listí, tráva, odpad ze zahrad a údržby zelených ploch města a hřbitovů.

 

III.

Nakládání s komunálním odpadem

 

 • Místa určená pro odkládání odpadu

 

Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho sběr, shromažďování a třídění, jsou fyzickým osobám (nepodnikajícím) určena tato místa a zařízení:

 

 • Sběrné nádoby

 

   - popelnice s objemem 110 l a kontejnery s objemem 1.100 l určené k ukládání zbytkového odpadu z domácností po vytřídění, tj. například popel, saze, smetí, nevratné obaly a kuchyňský odpad. Tyto sběrné nádoby jsou označeny identifikačním kódem, který přiděluje pověřená osoba.

 

 • Velkoobjemové kontejnery

 

   s objemem 9 m

3

   určené k odkládání biologického odpadu nebo odpadu objemného. Kontejnery jsou označeny “biologický odpad” a “objemný odpad”. Kontejnery jsou rozmisťovány ve městě v období jarních a podzimních úklidů v termínech a na stanovištích oznámených obvyklým způsobem (vyhlášených rozhlasem a uveřejněných prostřednictvím místního tisku). Mimo tato období je možné přistavení těchto kontejnerů objednat u pověřené osoby na náklady objednavatele.

 

 • Kompostárna

 

   města umístěná v areálu města v ulici Jihlavská. Je určena ke kompostování biologického odpadu vzniklého při údržbě zelených ploch města, úklidech města a údržbě hřbitovů.

 

 • Velkoobjemové kontejnery

 

   umístěné u hřbitovů jsou určeny k odkládání odpadů vzniklých při údržbě hrobů a ostatních ploch hřbitovů. Kontejnery jsou označené “biologický odpad” a “ostatní odpad”.

 

 • Kontejnery na tříděný odpad – zvony

 

   jsou barevně odlišeny a jsou určeny na odkládání vytříděných složek komunálního odpadu podle následujícího barevného odlišení:

Modré kontejnery - papír

Zelené kontejnery - sklo bez rozlišení barev

Žluté kontejnery - drobné plastové předměty a ostatní plasty

Sběrný dvůr je umístěný v areálu města v ulici Jihlavská

Je určený k uložení nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu. Jsou to například tyto odpady: staré barvy, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, odpadní oleje, olejové filtry, léky, pesticidy, galvanické články, olověné akumulátory, zářivky a odpady s obsahem rtuti.

Dále je zde možné odložit vyřazené elektrospořebiče z domácností (např. televizory, chladničky), starý nábytek, sběrový papír, sklo, plasty, železný šrot, ojeté pneumatiky, staré oděvy a textilní materiál a další.

Provozní doba sběrného dvora, provozní řád a přesný seznam odebíraných odpadů jsou zveřejněné na pracovišti obsluhy sběrného dvora, stejně jako ostatní podmínky pro ukládání odpadů.

 1. Sběrná místa mobilního sběru nebezpečných odpadů slouží k odložení nebezpečných odpadů. Místa zastávek a harmonogram svozu bude vždy vyhlášen rozhlasem a oznámen v místním tisku. Odpady se odevzdávají obsluze svozového vozidla pouze v době, kdy svozové vozidlo stojí v zastávce mobilního sběru nebezpečných odpadů.
 2. Sběrná místa na nepoužitelná léčiva jsou ve všech lékárnách. Je možné zde odložit nepoužitelná léčiva a prostředky zdravotní techniky (použité injekční jehly nebo stříkačky zabalené v uzavřených pevných obalech).

 

 1. Užívání míst určených k odkládání odpadu jiným než výše uvedeným způsobem, je zakázáno. Jiným užíváním je například:
 1. odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek mimo sběrné nádoby
 2. odkládání žhavého popele, zeminy, stavební sutě, kamení, cihel, tekutin, uhynulých zvířat nebo jejich částí, odpadu z vegetace do sběrných nádob na zbytkový odpad
 3. odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu do sběrných nádob mimo míst k tomu vyhrazených výše
 4. zhutňování nebo spalování odpadů ve sběrných nádobách

 

 1. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

IV.

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky povinny:

Komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

 

V.

Povinnosti vlastníků nebo správců budovy či nemovitostí kde vzniká komunální odpad

 1. zajistit dostatečný počet vhodných sběrných nádob na komunální odpad.
 2. určit po dohodě s pověřenou osobou stálé stanoviště sběrných nádob
 3. zajistit, aby umístění sběrné nádoby nezpůsobovalo estetické a hygienické závady, neomezovalo ani neohrožovalo bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců.
 4. udržovat čistotu na tomto stanovišti a jeho bezprostředním okolí
 5. informovat fyzické osoby užívající jeho nebo jím spravovaný bytový dům o způsobech sběru a harmonogramu svozu komunálního odpadu
 6. oznámit městu závažné závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu
 7. zajistit v den vývozu komunálního odpadu dle harmonogramu úklid sněhu a schůdnost na přilehlém chodníku a přístup ke sběrným nádobám tak, aby bylo možné realizovat svoz komunálního odpadu

 

VI.

Povinnosti pověřené osoby

Pověřená osoba je povinna:

 1. Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, touto vyhláškou a uzavřenými smlouvami.
 2. Provádět pravidelný svoz zbytkového komunálního odpadu v dohodnutém harmonogramu po celý rok. Harmonogram je uvedený v příloze. Případné změny mohou být provedeny jen na základě písemné dohody mezi městem a pověřenou osobou uzavřenou nejméně 1 měsíc před realizací změny.
 3. V případě, že pověřená osoba nesplní harmonogram svozu zbytkového odpadu, je povinna zajistit náhradní svoz neprodleně, nejpozději následující den po nerealizovaném svozu dle harmonogramu. Pověřená osoba je povinna prokazatelně informovat o termínu náhradního svozu zbytkového odpadu všechny vlastníky, u kterých bude náhradní svoz proveden.
 4. Provádět svoz kontejnerů na tříděný odpad (zvonů) tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování.
 5. Zajistit čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob při svozu, tj. bezprostředně po jejich vyprázdnění.
 6. Zacházet šetrně se sběrnými nádobami a zajistit jejich přistavení na původní nebo smluvními stranami dohodnuté místo.
 7. Informovat město o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění povinností stanovených touto vyhláškou.

 

VII.

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou přistaveny, odvezeny a obsah uložen na náklady objednavatele:
 1. od 1.4.2002 na řízenou mezideponii dále využitelného ( drcení a recyklace) stavebního odpadu v ulici Jihlavská
 2. na řízenou skládku umožňující jeho uložení
 1. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto odpadu vlastními prostředky
 2. V případě, že stavební činnosti podléhají stavebnímu řízení, bude součástí stavebního povolení určení místa k uložení s možností kontroly při kolaudačním řízení.

 

VIII.

Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle platných právních předpisů, zejména zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

 

IX.

Kontrolní činnost

Kontrolu nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí Městská policie, odbor dopravy a komunálních služeb a odbor rozvoje a životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou..

 

X.

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška města Žďáru nad Sázavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 17.4.2000

 

XI.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.1.2002

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.12.2001

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty starosta města

 

Přílohy:

 1. Harmonogram svozu komunálního odpadu