Příloha B - Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit a ploch pro asanace a asanační úpravy

zveřejněno: 20. 5. 2003

Zrušeno

Příloha B

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003/RÚP

 

Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit a ploch pro asanace a asanační úpravy

 

 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, plochy pro navrhované veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanačních úprav. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

1. Veřejně prospěšné stavby

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby je vymezen ve výkrese č. 9 – VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB a asanačních úprav.

 

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

veřejně prospěšná stavba,

(plocha pro veřejně prospěšnou stavbu), lokalizace


OBČANSKÉ VYBAVENÍ

O1

zařízení základního školství - Starý Dvůr

 

O5

přístavba Střední zdravotnické školy - Přednádraží

 

O7

zařízení středního školství - ulice Jamská

 

O8

zařízení sociální péče - ulice Dr. Drože

 

O10

zařízení středního školství - Starý Dvůr

 


SPORT A REKREACE

S1

plavecká krytá hala - Farská humna

 

S2

hřiště - Farská humna

 

S7

zařízení sportovního areálu - Stalingrad

 

S8

zařízení sportovního areálu - Starý Dvůr

 

S12

centrum pohybových aktivit - ulice Jungmannova

 


VEŘEJNÁ ZELEŇ

Z11

rozšíření hřbitova - u Zelené hory

 


DOPRAVA V KLIDU

P1

parkoviště - Farská humna

 

P2

parkoviště - u nádraží

 

P3

parkoviště - sídliště Přednádraží

 

P4

parkoviště - ulice Brněnská

 

P5

parkoviště u hřbitova - ulice Jamská

 

P6

parkoviště - ulice Novoměstská

 

P7

parkoviště - učiliště Žďasu

 

P8

parkoviště nákladních aut - u ZZN

 

P9

parkoviště nákladních aut –pod ulicí Brněnská

 

P10

parkoviště u Sázavy – ulice Dr. Drože

 

P11

parkoviště - ulice Sychrova

 

P12

parkoviště - u Zelené Hory

 

P13

parkoviště u rekreační zóny - Pilská nádrž

 

P14

parkoviště - ulice Bezručova

 

P15

parkoviště - Biskupské gymnázium

 

P16

parkoviště u AZ centra

 

P17

parkoviště - ulice Dvořákova

 

G1

hromadné patrové garáže - ulice Jihlavská

 

G2

hromadné patrové garáže - ulice Novoměstská

 

G4

hromadné patrové garáže - Stalingrad

 


DOPRAVA

D 1

obchvat silnice I/37 s křižovatkami

 

D 2

směrová úprava Žižkovy ulice

 

D 3

propojení Brněnská – Novoměstská s křižovatkou

 

D 4

propojení Novoměstská – Wonkova

 

D 5

napojení rozvojového území Starý Dvůr

 

D 6

úprava napojení III/350 16

 

D 7

úprava napojení Santiniho – Tokoz

 

D 8

úprava silnice III/354 21

 

D 9 – 19

obslužné komunikace v rozvojovém území Starý Dvůr

 

D 26

propojení Starý Dvůr – U Táferny

 

D 27

obslužný koridor nad zámkem

 

D 29

napojení garáží nad ulicí Vodárenskou

 

D 30

napojení sídliště Pod Vodojemem

 

D 32

obslužná komunikace k RD Pod Vodojemem

 

D 33

propojení Jamská – Novoměstská

 

D 34

obslužná komunikace ve výrobní zóně Jamská I

 

D 35

obslužná komunikace ve výrobní zóně Jamská II

 

D 36

obslužná komunikace pro lokalitu Lučiny

 

D 38

obslužná komunikace u Kovošrotu

 

D 39

obslužná komunikace u trati z ul. Jihlavské

 

D 40

obslužná komunikace u Kamenného rybníka

 

D 41

obslužná komunikace pro sport – lokalita i.č. 146 při ulici Brněnská

 

D 43

obslužná komunikace ulice Nádražní – Smíchov

 

D 44

propojení Dvořákova – Strojírenská

 

D 45

obslužná komunikace - ulice Zahradní

 

D 46

obslužná komunikace za archívem

 

D 47

obslužná komunikace za učilištěm Žďasu

 

D 48

napojení účelové komunikace v trati Na Skalici

 

D 49

účelová komunikace k zahrád. lokalitě Krejdy

 

D 51 – 53

obslužné komunikace Mělkovice

 

D 54

cyklistická trasa Mělkovice

 

D 55

cyklistická trasa jih

 

D 56

cyklistická trasa podél Sázavy

 

D 57

pěší propojení okolo Horního rybníka

 

D 59

pěší propojení do Radonína

 

D 60

pěší propojení u Krejdského rybníka

 

D 61

pěší propojení parkem – sídliště Pod Vodojemem

 

D 62

pěší propojení v údolí potoka Staviště

 

D 63

pěší propojení Farská humna – z Veselské na Žižkovu

 

D 64

pěší propojení v rozvojovém území Starý Dvůr

 

D 65

pěší propojení z ul. Vysocké k Zelené hoře

 

D 67

pěší propojení v trati Na Skalici

 

D 68

pěší propojení mezi Starým Dvorem a ulicí Bezručovou

 

D 69

pěší propojení ze Starého Dvora k trati Na Skalici

 

D 70

pěší propojení v parku u Zelené hory

 

D 71

pěší propojení pod Pilskou nádrží za Tokozem

 

D 72

pěší propojení nad Pilskou nádrží

 

D 73

pěší propojení Mělkovice

 

D 74 – 84

obslužné komunikace ve Stržanově

 

D 85

zastávka ve Stržanově

 

D 86 –87

parkoviště ve Stržanově

 

D 88

pěší propojení na Markův kopec

 

D 89

obslužná komunikace Veselíčko – jih

 

D 90

obslužná komunikace Veselíčko - sever

 

D 91

propojení U Malého lesa

 

D 92

cyklistická trasa sever – podél Pilské nádrže

 

D 93

obslužná komunikace Zelená hora

 

D 94

obslužná komunikace nad areálem Rybářství Kinský

 

D 95

zavlečkování Veselíčko

 

D 96

okružní křižovatka Brněnská - Jihlavská

 

D 97

okružní křižovatka Brněnská - Smetanova

 

D 98

okružní křižovatka Dolní - Neumannova - Žižkova

 

D 99

okružní křižovatka Nádražní - Strojírenská

 

D100

obslužná komunikace pod Biskupským gymnáziem

 

D101

pěší cesta za AZ centrem

 

D102

pěší cesta ke Žďasu

 

D103

pěší cesta v parku u ulice Strojírenská

 

D104

pěší cesta ve Stalingradu k navrženému sport. areálu

 

D105

pěší cesta z Libušína do rozvojového území Starý Dvůr

 

D106

pěší cesta k RD Klafárek

 

D107

pěší cesta Veselíčko - sever

 

D108

pěší cesta Veselíčko - východ

 

D110

obslužná komunikace Veselíčko - ČOV

 


ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V2

vodovod v sídlišti Pod Vodojemem – lokality 96, 97

 

V3

vodovod Jamská pro bydlení

 

V4

přeložka přivaděče

 

V5

vodovod pro výrobní zónu Jamská – lokality 105, 122

 

V6

vodovod pro komerční zónu Brněnská – lokality 144, 145

 

V7

vodovod pro výrobní zónu Brněnská – lokalita 125

 

V8

vodovod Brněnská – Útraty – lokality 151, 154

 

V9

vodovod u ZZN – lokalita 149

 

V10

vodovod Radonín – lokalita 165

 

V11

vodovod za Horním rybníkem

 

V12

vodovod Zahradní – lokality 196, 198, 199

 

V14

vodovod Starý Dvůr I

 

V15

vodovod Starý Dvůr II

 

V16

propojení vodovodu pod Zelenou horou

 

V18

vodovod Dvorská – lokality 69, 305

 

V19

vodovod za zámkem – lokalita 64

 

V25

vodovod Mělkovice

 

V27

vodovod Veselíčko

 

V32

vodovod sport a rekreace u Pilské nádrže – lokalita 55

 

V33

vodovod Starý Dvůr

 


ODKANALIZOVÁNÍ

K3

dešťová kanalizace - Pod Vodojemem – lokality 96, 97

 

K4

splašková kanalizace - Pod Vodojemem – lokality 96, 97

 

K7

jednotná kanalizace – průmyslová zóna Jamská

 

K10

jednotná kanalizace - průmyslová zóna Jamská

 

K11

dešťová kanalizace - komerční zóna Brněnská – lokality 144, 145

 

K12

splašková kanalizace včetně výtlaku a ČS - komerční zóna Brněnská – lokality 144, 145

 

K13

splašková kanalizace – Jamská – lokalita 114

 

K14

dešťová kanalizace – Jamská – lokality 115, 118

 

K15

splašková kanalizace – Jamská – lokalita 118

 

K16

splašková kanalizace - Brněnská (u trati) – lokality 125, 151, 154

 

K17

dešťová kanalizace - Brněnská (u trati) – lokality 125, 151, 154

 

K18

splašková kanalizace včetně výtlaku a ČS - u ZZN – lokality 149, 161, 162

 

K19

dešťová kanalizace - u ZZN – lokality 161, 162

 

K20

dešťová kanalizace - Radonín

 

K21

splašková kanalizace - ulice Zahradní – lokality 196, 198, 199

 

K22

dešťová kanalizace - ulice Zahradní – lokality 196, 198, 199

 

K25

pravobřežní sběrač splaškové kanalizace – podél Sázavy

 

K26

dešťová kanalizace - ke Klafárku – lokality 4, 5

 

K27

splašková kanalizace - ke Klafárku – lokality 4, 5

 

K28

splašková kanalizace - Starý Dvůr I

 

K29

dešťová kanalizace - Starý Dvůr I

 

K30

splašková kanalizace - Starý Dvůr II

 

K31

dešťová kanalizace - Starý Dvůr II

 

K37

splašková kanalizace - Pilská nádrž (západ) - sport a rekreace u Pilské nádrže

 

K38

splašková kanalizace - za zámkem – lokalita 64

 

K39

dešťová kanalizace - návrh sportu – lokalita 62

 

K40

splašková kanalizace ze Stržanova

 

K41

výtlak splaškové kanalizace včetně ČS - Stržanov

 

K42

splašková kanalizace - Stržanov

 

K43

dešťová kanalizace - Stržanov

 

K45

vyústění poldru I - pod Zelenou horou

 

K47

dešťová kanalizace - Mělkovice

 

K48

převedení splaškové kanál. (vč. ČS a výtlaku) - Starý Dvůr II

 

K49

dešťová kanalizace - Veselíčko

 

K50

splašková kanalizace - Veselíčko

 

K51

jednotná kanalizace - Veselíčko

 

K54

jednotná kanalizace – Sádky – lokalita 305

 


POVRCHOVÉ VODY

T1

svodnice - Starý dvůr I

 

T2

poldr - Starý dvůr I

 

T5

záchytný příkop - Mělkovice

 

T6

záchytný příkop - Dvorská

 

T7

záchytný příkop - pod Zelenou horou

 

T8

poldr I - pod Zelenou horou

 

T9

poldr II - pod Zelenou horou

 

T10

záchytný příkop k poldru II

 

T11

záchytný příkop - ul. Vysocká

 

T12

otevřený příkop - Pod Vodojemem

 

T13

záchytný příkop - Mělkovice (u trati)

 

T14

záchytný příkop do Kamenného rybníka

 

T15

záchytný příkop - Radonín

 

T16

záchytný příkop - Veselíčko

 

T17

přívod vody z navržené nádrže Rybářství Kinský

 


VODNÍ PLOCHY

N1

plocha pro rybník - Starý Dvůr

 

N2

plocha pro akumulační nádrž Rybářství Kinský

 


ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

P1

STL plynovod - Pod Vodojemem – lokality 96, 97

 

P2

STL za zámkem – lokalita 64

 

P3

STL plynovod - průmyslová zóna Jamská, Novoměstská – lokality 105, 106 ,122

 

P4

STL plynovod - Jamská, za Horním rybníkem – lokality 114, 115

 

P5

STL plynovod - průmyslová zóna Jamská – lokality 124, 125

 

P6

STL plynovod - průmyslová zóna Brněnská – lokalita 154

 

P7

STL plynovod - komerční zóna Brněnská – lokality 144, 145

 

P8

STL plynovod - u ZZN – lokalita 149

 

P9

propojení STL plynovodu – ul. Nádražní - Jihlavská a stávající regulační stanice

 

P10

přívod STL plynovodu do Radonína

 

P11

STL plynovod - Radonín

 

P12

STL plynovod - ulice Zahradní – lokality 196, 198, 199

 

P13

STL plynovod z Libušína do Klafárku

 

P14

STL plynovod - sídliště Klafárek

 

P15

STL plynovod - Starý Dvůr I

 

P16

STL plynovod - Starý Dvůr II

 

P17

propojení STL plynovodu Starý Dvůr II a ul. U Táferny

 

P19

STL plynovod - ulice Dvorská – lokalita 305

 

P20

přívod STL plynovodu do Stržanova

 

P21

STL plynovod - Stržanov

 

P22

přeložka VTL plynovodu

 

P23

STL plynovod - u Radonínského rybníka

 

P24

plynofikace Mělkovic

 

P25

plynofikace Veselíčka

 

P27

STL plynovod Stalingrad

 

P28

VTL plynovod včetně regulační stanice pro komerci

 

P30

STL plynovod - sport a rekreace u Pilské nádrže – lokality 55, 307

 

P31

STL plynovod – napojení kotelny Libušín

 

P32

STL plynovod – přeložka Neumannova - Wonkova

 


ZÁSOBOVÁNÍ EL.ENERGIÍ

E2

TR pro komerci Brněnská včetně nadzemního vedení

 

E3

přeložka vn pro ZZN

 

E4

přeložka vn č. 340

 

E5

kabelové vývody vn č. 129,99

 

E6

napojení vn č. 129,99 na kabel

 

E7

přeložka vn č. 358

 

E8

TR s kabelovým přívodem - ulice Novoměstská

 

E9

TR s kabelovým přívodem pro RD pod vodojemem

 

E10

TR pro průmysl Jamská

 

E11

TR Vymyslický včetně kabelového vedení

 

E12

kabelizace nadzemního vn v průmyslové zóně Jihlavská

 

E13

TR v prům. zóně Jihlavská včetně kabelového vedení

 

E14

zahuštění TR u zimního stadionu včetně kabelového vedení

 

E15

zahuštění TR v centru

 

E16

TR pro obchodní středisko ulice Okružní

 

E17

kabelové propojení do města

 

E18

TR pro Novamyl včetně kabelového vedení

 

E19

TR pro Botanu včetně kabelového vedení

 

E20

TR s kabel. napojením pro prům. zónu U malého lesa

 

E21

zahuštění TR ulice Strojírenská

 

E23

přeložka nadzemního vedení vn č. 99 – ke Stržanovu

 

E24

kabelové propojení do města - Zámek

 

E25

zaústění kabelu do nové TR u zámku

 

E26

TR u zámku včetně kabelového vedení

 

E27

kabelové propojení TR muzeum a TR U Judy

 

E28

přeložka vedení č. 61/23 – ulice Jihlavská

 

E29

TR s nadzemním přívodem - Mělkovice

 

E30

kabelové napojení ze Žďasu

 

E31

přeložení TR vlastní spotřeby

 

E32

kabelový vývod 22 kV - Stalingrad

 

E34

vstupní TR s kabelovým napojením pro zástavbu Starý Dvůr I, II

 

E35

TR pro zástavbu Starý Dvůr I, II včetně kabelového vedení

 

E36

TR s nadzemním přívodem - Stržanov

 

E37

TR s nadzemním přívodem - Veselíčko

 

E38

přeložka nadzemního vedení vn - Veselíčko

 


ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

C1

přívod horkovodu ze systému Libušín - Starý Dvůr II

 

C2

horkovod Starý Dvůr II

 


ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

I1

ČOV - Veselíčko

 

I2

rozšíření vodojemu - Novoměstská

 

 

 

2. Plochy pro asanace a asanační úpravy

Územní rozsah ploch asanačních úprav je vymezen ve výkrese č.1 – Návrh využití ÚZEMÍ sídlA a krajiny (hlavní výkres) a výkrese č. 9 – VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB a asanačních úprav.

 

SEZNAM PLOCH ASANAČNÍCH ÚPRAV

plocha asanační úpravy, lokalizace

A1

plocha areálu dopravního hřiště - u sportovní haly

A2

plocha areálu Českého svazu chovatelů, část plochy výtopny - u výtopny

A3

plocha řadových garáží- ulice Neumannova

A4

plocha areálu Jednoty - ulice Brněnská

A5

plocha provozoven a řadových garáží - ulice Jihlavská

A6

plocha výrobních provozoven - u náměstí

A7

plocha řadových garáží a rodinných domů - ulice Smíchov

A8

plocha areálu silnice Jihlava + vodní zdroj - u trati

A9

plocha areálu Zahrada Vysočina - ulice Brodská

A10

plocha dvorní části mezi AZ Centrem a Zdravotní školou