Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích

zveřejněno: 9. 3. 2012
Schváleno 8.3.2012, platí od 9.3.2012, účinnost od 24.3.2012 do 30. 6. 2018

Zrušená vyhláška

 

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 2/2012,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010
o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 8. března 2012 usnesením č. 8/2012/OF/2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

  1. V Části I., Základní ustanovení, Článek 1, odst. 1., se písm.e) zrušuje.
  2. V Části II., Poplatek ze psů, Článek 7 Osvobození a úlevy od poplatku, odst. 1. písm. a) včetně poznámky pod čarou zní: „nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu2)“.
  3. V Části III., Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, Článek 15 Osvobození, písm. a) včetně poznámky pod čarou zní:“ osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 2) a jejich průvodci,“.
  4. Část VI. se včetně nadpisu a poznámek pod čarou zrušuje.
  5. V Části VII. Ustanovení společná a závěrečná, Článek 37, odst. 1. věta první, se za slova: „platebním výměrem“ doplňují slova: „nebo hromadným předpisným seznamem“.

 

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.3.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 27.3.2012

 

2) zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů