Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 27. 11. 2015
Schváleno 26.11.2015, platí od 27.11.2015, účinnost od 1.1.2016 do 5. 4. 2017

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
č. 2/2015,
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem
Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 26. 11. 2015 podle ustanovení
§ 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen „vyhláška").

 

Čl. 1

Spádové obvody

Spádové obvody zní takto:

Základní škola Komenského 2 Žďár n.S. 3

Žďár 3 - dolní část

ul. Brodská - sudá čísla
ul. Okružní - od čísla 49 výše
ul. Revoluční - čísla 1-28
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,
ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje

 

Žďár 1

ul. Libušínská do čísla 39
ul. Dr. Drože, Kovářova

Lhotka, Sklené, Vysoké

 

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - horní část

ul. Brodská - lichá čísla
ul. Okružní - čísla 1- 45
ul. Revoluční - od čísla 29 výše
ul. Komenského, U Klafárku
ul. Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická,
ul. K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská,
ul. Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická

Žďár 1

ul. Libušínská od čísla 40 výše a ul. Žižkova

Žďár 5

 

Základní škola Švermova 4, Žďár n. S. 4

Žďár 2

Žďár 4

Žďár 7

Jámy, Stržanov

 

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár n. S. 6

Žďár 1 – mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská a Žižkova

Žďár 6

Mělkovice, Radonín, Veselíčko

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2012
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou ze dne 18. října 2012.

 

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

 

 

 

Ing. Josef Klement v.r.

Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.

místostarosta města

starosta města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 12. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: