3/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20.5.2003 a č. 5/2005 ze dne 7.12.2005

zveřejněno: 14. 4. 2006
Schváleno 23.3.2006, platí od 29.3.2006, účinnost od 14.4.2006

Zrušená vyhláška

3/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

3/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 a č. 5/2005 ze dne 7. 12. 2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006,

kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou
č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 a č. 5/2005 ze dne 7. 12. 2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 23. 3. 2006 usnesením č.9 vydává v souladu s ustanovením § 12, § 35 a § 84 odst.(2), písm. b) a i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon o obcích“) a § 29 odst.(2) a (3) zákona č.50/1976 Sb.,v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky č.1/23/2003/RÚP a č. 5/2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 23. 3. 2006 usnesením č.9 schválilo v souladu s §84 odst.(2) písem. b) zákona o obcích a § 26 odst.(2) a § 31 stavebního zákona změnu č.2 územního plánu města Žďáru nad Sázavou (dále jen „změna č.2 územního plánu“).

V rámci změny č.2 územního plánu jsou řešeny dílčí změny v jednotlivých lokalitách na správním území města Žďáru nad Sázavou.

Dokumentace změny č.2 územního plánu obsahuje část textovou a část grafickou. Grafická část se skládá ze sady výkresů pro jednotlivé lokality, výkresy zachycují pouze tu část území, která se týká dílčí změny. Jednotlivé lokality jsou označeny číslováním 2.01 - 2.02, 2.04 – 2.06, 2.08, přičemž první číslice znamená číslo změny územního plánu, druhá dvojciferná číslice znamená označení lokality. Sada výkresů pro jednotlivé lokality obsahuje vždy výkres č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavní výkres), dále pak podle potřeby výkres č.7 – Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa a č.9 – Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav. Dokumentace změny č.2 územního plánu (textová i grafická část) je svázána do brožury formátu A4. O změně č.2 územního plánu je proveden záznam do výkresu č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavního výkresu) Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 2
Změna a doplnění vyhlášek č.1/23/2003/RÚP a č.5/2005

Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č.1/23/2003/RÚP a č. 5/2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou se mění a doplňují takto:

Článek 5 – Urbanistická koncepce – se v bodu 1 doplňuje na konci věty „a ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.2 územního plánu“.

Článek 6 – Funkční využití ploch – se v bodu 1 poslední věta mění takto:

Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny ve výkresu územního plánu č.1 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY (hlavní výkres), ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.1 a změny č.2 územního plánua v kapitole 4.1 – 4.13 REGULATIVŮ.

Článek 8 – Limity využití území – se v bodu 1 druhá věta mění takto:

Limity jsou vymezeny ve výkresech územního plánu, ve výkresech změny č.1 a změny č.2 územního plánu a v kapitolách 5., 6. a 7. REGULATIVŮ.

Článek 9 – Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav – v bodu 2 se ve větě za slova „a ve výkresech č.9 jednotlivých lokalit změny č.1vkládají slova „a změny č.2“ územního plánu.

Článek 11 – Změny územního plánu – se první věta mění takto:

Nastanou-li v území řešeném územním plánem, změnou č.1 a změnou č.2 územního plánupodstatné změny podmínek, za kterých byly územní plán, změna č.1 a změna č.2 územního plánu schváleny, rozhodne Zastupitelstvo města, zda bude pořízena další změna územního plánu.

Článek 13 – Uložení dokumentace – se mění takto:

Schválená dokumentace územního plánu, změny č.1 a změny č.2 územního plánu je uložena

ve dvou vyhotoveních u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování, kde je z titulu pořizovatele uložen i projednací spis, u Stavebního úřadu ve Žďáru nad Sázavou a u nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Příloha B k obecně závazné vyhlášce č.1/23/2003/RÚP Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, a ploch pro asanace a asanační úpravy se mění a doplňuje takto:

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se ze seznamu veřejně prospěšných staveb (ploch pro veřejně prospěšné stavby) vypouští:

Z odstavce DOPRAVA V KLIDU

 P 17- parkoviště – ulice Dvořákova

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se do seznamu veřejně prospěšných staveb doplní:

na konec odstavce DOPRAVA

D 2.04 - cyklistická stezka Žďár nad Sázavou - Mělkovice

 

Článek 3
Účinnost vyhlášky

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.4. 2006.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka  starosta