3/2012 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

zveřejněno: 12. 6. 2012
Schváleno 7.6.2012, platí od 8.6.2012, účinnost od 1.7.2012 do 14. 7. 2016

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2012

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 3/2012,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška" ) :

 

§ 1

Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje1) a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů.

 

§ 2

Vymezení pojmů

1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 2).

2. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.

 

§ 3

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů (dále jen „zákaz konzumace alkoholických nápojů") na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Žďáru nad Sázavou.


2. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v přílohách č . 1 až 3, které jsou nedílnou součástí této vyhlášky.


3. Rada města Žďáru nad Sázavou může, na základě písemné žádosti, svým usnesením udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních či jiných akcí.


Žádost musí obsahovat :

a) jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, pokud akci pořádá fyzická osoba, nebo název, sídlo a IČ u právnické osoby,

b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

d) způsob zabezpečení pořadatelské služby.


§ 4

Výjimka ze zákazu

1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku a na akce pořádané městem Žďár nad Sázavou.

2. Zákaz se nevztahuje na restaurační předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, případně jiných provozoven 3,4).

 

§ 5

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

 

1) § 2 písm. k) zákona 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
3) Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních  poplatcích
4) § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

Přílohy:

Příloha 1 - vymezení míst, kde se stanovuje zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství
Příloha 2 - kryté čekárny autobusových zastávek, kde se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Příloha 3 - hřiště, kde se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.06.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 28.06.2012