4/2012 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2012 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 25. 10. 2012
Schváleno 18.10.2012, platí od 19.10.2012, účinnost od 1.1.2013 do 31.12.2015

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 4/2012,
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem
Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 18. října 2012 podle ustanovení § 178 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen „vyhláška“).

 

Čl. 1

Spádové obvody

Spádové obvody zní takto:

Základní škola Komenského 2 Žďár n.S. 3

Žďár 3 - dolní část

ul. Brodská - sudá čísla

ul. Okružní - od čísla 49 výše

ul. Revoluční - čísla 1-28

ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,

ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje

Žďár 1

ul. Libušínská do čísla 39

ul. Dr. Drože, Kovářova

 Lhotka, Sklené, Vysoké

 

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - horní část

ul. Brodská - lichá čísla

ul. Okružní - čísla 1- 45

ul. Revoluční - od čísla 29 výše

ul. Komenského, U Klafárku

ul. Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická,

ul. K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská,

ul. Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická

Žďár 1

ul. Libušínská od čísla 40 výše a ul. Žižkova

Žďár 5

 

Základní škola Švermova 4, Žďár n. S. 4

Žďár 2

Žďár 4

Žďár 7

Jámy, Počítky, Stržanov

 

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár n. S. 6

Žďár 1 – mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská a Žižkova

Žďár 6

Mělkovice, Radonín, Veselíčko

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou ze dne 10. listopadu 2011.

 

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

 

 

 

Bc. Ladislav Bárta v.r.

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

2. místostarosta města

starostka města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.10.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 12.11.2012