5/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 7. 12. 2005
Schváleno 20.10.2005, platí od 21.11.2005, účinnost od 7.12.2005

Zrušená vyhláška

5/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
výkres celý

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou
 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 20.10.2005usnesením č 1 vydává v souladu s ustanovením § 12, § 35 a § 84 odst.(2), písm. b) a i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon o obcích“) a § 29 odst.(2) a (3) zákona č.50/1976 Sb.,v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/23/2003/RÚP o závazných částech Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 20.10.2005 usnesením č. 1 schválilo v souladu s § 84 odst.(2) písem. b) zákona o obcích a § 26 odst.(2) a § 31 stavebního zákona změnu č.1 územního plánu města Žďáru nad Sázavou (dále jen „změna č.1 územního plánu“).

V rámci změny č.1 územního plánu jsou řešeny dílčí změny v jednotlivých lokalitách na správním území města Žďáru nad Sázavou.

Dokumentace změny č.1 územního plánu obsahuje část textovou a část grafickou. Grafická část se skládá ze sady výkresů pro jednotlivé lokality, výkresy zachycují pouze tu část území, která se týká dílčí změny. Jednotlivé lokality jsou označeny číslováním 1.01 - 1.02, 1.06 – 1.08, 1.10 – 1.18, přičemž první číslice znamená číslo změny územního plánu, druhá dvojciferná číslice znamená označení lokality. Sada výkresů pro jednotlivé lokality obsahuje vždy výkres č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavní výkres), dále pak podle potřeby výkresy č.2 – Koncepce dopravy, č.3 – Koncepce zásobování vodou, č.4 – Koncepce odkanalizování, č.5 – Koncepce zásobování plynem, č.6 – Koncepce zásobování elektrickou energií a teplem, spoje, č.7 – Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa a č.9 – Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav. Dokumentace změny č.1 územního plánu (textová i grafická část) je svázána do brožury formátu A4. O změně č.1 územního plánu je proveden záznam do výkresu č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavního výkresu) Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 2
Změna a doplnění vyhlášky č.1/23/2003/RÚP

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č.1/23/2003/RÚP o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou se mění a doplňuje takto:

Článek 5 – Urbanistická koncepce – se v bodu 1 doplňuje na konci věty „a ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu“.

Článek 6 – Funkční využití ploch – se v bodu 1 poslední věta mění takto:

Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny ve výkresu územního plánu č.1 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY (hlavní výkres), ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu a v kapitole 4.1 – 4.13 REGULATIVŮ.

Článek 7 – Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury – se v bodu 1 první věta mění takto:

Zásady a uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkresu č.2 územního plánu KONCEPCE DOPRAVY, ve výkresech č.2 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu a v kapitole 4.14 REGULATIVŮ.

V bodu 2 se za slova „a TEPLEM, SPOJE,“ vkládají slova „ ve výkresech č.3,4,5 a 6 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu“.

Článek 8 – Limity využití území – se v bodu 1 ve druhé větě za slova „ve výkresech územního plánu“, vkládají slova „ ve výkresech změny č.1 územního plánu“.

Článek 9 – Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav – v bodu 2 se na konec věty doplňuje „a ve výkresech č.9 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu“.

Článek 11 – Změny územního plánu – se první věta mění takto:

Nastanou-li v území řešeném územním plánem a změnou č.1 územního plánu podstatné změny podmínek, za kterých byly územní plán a změna č.1 územního plánu schváleny, rozhodne Zastupitelstvo města, zda bude pořízena další změna územního plánu.

Článek 13 – Uložení dokumentace – se v první větě za slova „Schválená dokumentace územního plánu“ vkládají slova „a změny č.1 územního plánu“.

 

Příloha A k obecně závazné vyhlášce č.1/23/2003/RÚP se v kapitole 4. Regulativy pro funkční využití území města a jeho částí mění podmíněně přípustné využití území takto:

4.1. Plochy pro smíšenou funkci centra (C) se v odstavci Podmíněně přípustné doplňují na konci odstavce slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.2. Plochy pro bydlení (B) ) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.4. Plochy pro občanskou vybavenost (O) ) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.5. Plochy pro sport a rekreaci (R) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.6. Plochy pro komerční aktivity (K) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.9. Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství (Z) se v odstavci Podmíněně přípustná na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.14. Plochy pro obsluhu území – dopravu a technickou infrastrukturu se za odstavec obvyklé a přípustné jsou pouze činnosti, děje a zařízení technické a dopravní povahy vloží další odstavec „podmíněně přípustné jsou na parkovištích stavby pro drobný prodej – stánky“.

 

Příloha B k obecně závazné vyhlášce č.1/23/2003/RÚP Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, a ploch pro asanace a asanační úpravy se mění a doplňuje takto:

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se ze seznamu veřejně prospěšných staveb (ploch pro veřejně prospěšné stavby) vypouští:

 

Z odstavce OBČANSKÉ VYBAVENÍ

O 1 - zařízení základního školství – Starý Dvůr

O 10 - zařízení středního školství – Starý Dvůr

 

Z odstavce SPORT A REKREACE

S7 - zařízení sportovního areálu – Stalingrad

S8 - zařízení sportovního areálu – Starý Dvůr

 

Z odstavce DOPRAVA

D 9-19 - obslužná komunikace v rozvojovém území Starý Dvůr

D 26 - propojení Starý Dvůr – U Táferny

D 64 - pěší propojení v rozvojovém území Starý Dvůr

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V 14 - vodovod Starý Dvůr 1

V 15 - vodovod Starý Dvůr 2

 

Z odstavce ODKANALIZOVÁNÍ

K 28 - splašková kanalizace – Starý Dvůr I

K 29 - dešťová kanalizace – Starý Dvůr I

K 30 - splašková kanalizace – Starý Dvůr II

K 31 - dešťová kanalizace – Starý Dvůr II

K 48 - převedení splaškové kanalizace (včetně ČS a výtlaku) – Starý Dvůr II

 

Z odstavce POVRCHOVÉ VODY

T 1 - svodnice – Starý Dvůr I

T 2 - poldr – Starý Dvůr I

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

P 15 - STL plynovod Starý Dvůr I

P 16 - STL plynovod Starý Dvůr II

P 17 - propojení STL plynovodu Starý Dvůr II – U Táferny

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

E 34 - vstupní TR s kabelovým napojením pro zástavbu Starý Dvůr I, II

E 35 - TR pro zástavbu Starý Dvůr I, II, včetně kabelového vedení

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

C 1 - přívod horkovodu ze systému Libušín – Starý Dvůr II

C 2 - horkovod Starý Dvůr II

 

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se do seznamu veřejně prospěšných staveb doplní:

na konec odstavce DOPRAVA

D 1.08 - obslužné komunikace se sítěmi technické infrastruktury v rozvojovém prostoru Starý Dvůr

 

na konec odstavce ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V 1.08 - vodovodní řady pro lokalitu Starý Dvůr

 

na konec odstavce ODKANALIZOVÁNÍ

K 1.08 - kanalizační sběrač – splaškový, dešťový-výtlak pro lokalitu Starý Dvůr

 

na konec odstavce ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

P 1.08 - STL plynovod pro lokalitu Starý Dvůr

 

na konec odstavce ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

E 1.08 - kabelové vedení VN včetně trafostanice pro lokalitu Starý Dvůr

 

Článek 3
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2005.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka  starosta