5/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou o místních poplatcích

zveřejněno: 2. 10. 2010
Schváleno 23.9.2010, platí od 1.10.2010, účinnost od 1.1.2011 do 30. 6. 2018

Zrušená vyhláška

 

5/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
č. 5/2010,
o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 23. září 2010 usneslo vydat dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

 

 

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

1. Město Žďár nad Sázavou zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek z ubytovací kapacity,

e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

 

2. Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „správce poplatku“). Na řízení
o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

 

Článek 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Žďáru nad Sázavou a v jeho místních částech.

 

Článek 4

Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do držení. Ohlášení se podává bez vyzvání správce poplatku.

2. Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i poplatník, jehož pes je od poplatku podle zákona nebo této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí při oznámení správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, osvobození nebo zánik osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen v ohlášení sdělit správci poplatku:

a) jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1) byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Článek 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Ztrátu nebo odcizení této známky poplatník nahlásí správci poplatku nejpozději do 15 dnů.

 

Článek 6

Sazba poplatku

Poplatek za psa činí ročně: za prvního drženého psa za druhého a každého dalšího drženého psa
v domech s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou

300,- Kč

900,- Kč

v domech s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou

900,- Kč

2 000,- Kč

v domech s jedním až dvěma byty v místních částech

100,- Kč

300,- Kč

v domech s více než dvěma byty v místních částech

200,- Kč

500,- Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého je-li jediným zdrojem příjmů; a sirotčího důchodu

200,- Kč

300,- Kč

v sídle podnikání

900,- Kč

2 000,- Kč

v nemovitostech označených evidenčním číslem

100,- Kč

300,- Kč

 

 

Článek 7

Osvobození a úlevy od poplatku

1. Poplatek ze psů se neplatí, je-li držitelem osoba:

a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu2) ,

b) provádějící výcvik psů, určených k doprovodu osob výše uvedených,

c) provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie a Svazu záchranné brigády kynologů ČR,

e) která protokolárně převzala psa z útulku pro psy, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa,

f) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis3),

g) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny.

2. Pro členy kynologických klubů se na základě vydaného potvrzení tohoto klubu poskytne úleva ve výši 50% ze základní sazby poplatku.

3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. února příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození od poplatku nebo nárok na úlevu trvá.

4. Osvobození od poplatku nebo úleva od poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který osvobození nebo úleva bylo povoleno.

 

Článek 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká okamžikem, kdy fyzická nebo právnická osoba nabude do svého držení psa staršího 3 měsíců nebo okamžikem, kdy pes, jehož fyzická nebo právnická osoba je držitelem, dosáhne věku 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů.

3. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.

 

Článek 9

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:

a) nečiní-li více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 31. 3. každého kalendářního roku,

b) činí-li více než 500,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 31. 3., je poplatek splatný do 15. dne prvého měsíce, za něž má být poplatek placen.

 

 

ČÁST III.

POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

 

Článek 10

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v územním obvodu města Žďár nad Sázavou a jeho místních částech poskytnutý za účelem léčení nebo rekreace.

 

Článek 11

Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která se přechodně a za úplatu pobývá v územním obvodu města Žďár nad Sázavou nebo místních částech za účelem léčení nebo rekreace.

 

Článek 12

Plátce

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

 

Článek 13

Oznamovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti. Ohlášení se podává bez vyzvání správce poplatku.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je plátce povinen v ohlášení sdělit správci poplatku:

a) jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1) byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Článek 14

Sazba poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Článek 15

Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu2) a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

 

 

Článek 16

Splatnost poplatku

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. Tento poplatek vybírá ubytovatel, který je plátcem poplatku.

2. Ubytovatel, který poplatek vybírá, předá správci poplatku přiznání k poplatku a provede jeho odvod na účet správce poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

 

 

ČÁST IV.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Článek 17

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství5) zvláštním způsobem, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Článek 18

Veřejné prostranství

Veřejná prostranství jsou pro účely této vyhlášky rozdělena do následujících skupin:

I. skupina: veškerá veřejná prostranství, která se nacházejí uvnitř ohraničeného území (viz. mapová příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky), přičemž hranice tvoří vnější obruba přilehlé místní komunikace nebo silnice

II. skupina: ostatní veřejná prostranství v k.ú. Zámek Žďár a k.ú.město Žďár mimo místních částí Radonín a Mělkovice (vně ohraničeného území)

III. skupina: veřejná prostranství v místních částech Žďáru nad Sázavou, tj. Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko.

 

Článek 19

Poplatník

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.

Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Článek 20

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 30 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost před vlastním započetím zvláštního užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen v ohlášení sdělit správci poplatku:

a) jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1) byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

 

Článek 21

Sazby poplatku

1. Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

a) na městské tržnici:

Za každý i započatý den a každý i započatý m2  
při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

20,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

30,- Kč

 

Za každý i započatý měsíc stánek do 4 m2

 

při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

600,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

1.200,- Kč

 

Za každý i započatý měsíc stánek do 8 m2

 

při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

1.200,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

2.400,- Kč

 

b) mimo městskou tržnici:

Za každý i započatý den a každý i započatý m2

I. sk.

II. sk.

III. sk.

při prodeji potravinářského zboží, ovoce, zeleniny, květin a sazenic

30,- Kč

20,- Kč

10,- Kč

při prodeji textilu, domácích potřeb, elektroniky a ostatního zboží

45,- Kč

30,- Kč

15,- Kč

 

2. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném prostranství roční paušální částkou:

I. skupina

3000,- Kč

II. skupina

2500,- Kč

III. skupina

2000,- Kč

 

Za použití veřejného prostranství pro trhy, poutě, provoz lunaparků, cirkusů a jiných zábavných atrakcí:

za každý i započatý den a každý i započatý m2

 

cirkus

max. 2,- Kč

pouť, trhy, prodejní akce apod. – prodejní stánek

100,- Kč

za každý i započatý týden

 

- jednotlivá zařízení, maringotka, traktor, osobní a nákl. automobil apod.

1.000,- Kč

- střelnice apod.

1.000,- Kč

- malé kolotoče, houpačky apod.

3.000,- Kč

- velké kolotoče apod. zařízení

8.000,- Kč

- autodromy, centrifuga apod. velká zařízení

15.000,- Kč

 

Za použití veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení:

a) přenosná reklamní zařízení všeho druhu ( typu"A" apod.):

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

za každý i započatý den a každý i započatý m2

25,- Kč

20,- Kč

10,- Kč

za každý i započatý měsíc

400,- Kč

300,- Kč

150,- Kč

za rok

2.500,- Kč

2.000,- Kč

1.000,- Kč

 

b) nepřenosná reklamní zařízení všeho druhu:

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

za rok

5.000,- Kč

4.000,- Kč

3.000,- Kč

 

Za použití veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, zařízení staveniště, lešení a skládky materiálu všeho druhu:

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

první měsíc za každý i započatý den a každý i započatý m2

2,- Kč

1,50 Kč

0,50 Kč

druhý a další měsíce za každý i započatý den a každý i započatý m2

4,- Kč

3,- Kč

1,- Kč

 

Za použití veřejného prostranství pro zřízení restaurační zahrádky, kulturní, reklamní akce a nebo pro potřeby filmových a televizních děl.:

 

I. sk.

II. sk.

III. sk.

za každý i započatý den a každý i započatý m2

2,- Kč

1,50 Kč

1,- Kč

 

 

 Článek 22

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené2)

 

 

Článek 23

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným ve čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

Článek 24

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den, okamžitě se započetím užívání veřejného prostranství.

b) při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 1 den do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

 

 

ČÁST V.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

 

Článek 25

Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

Článek 26

Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

 

Článek 27

Oznamovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti. Ohlášení se podává bez vyzvání správce poplatku.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen v ohlášení sdělit správci poplatku:

a) jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1) byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Článek 28

Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

Článek 29

Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících k sociálním a charitativním účelům.

 

Článek 30

Splatnost poplatku

Ubytovatel předá správci poplatku přiznání k poplatku a provede jeho odvod na účet správce poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

 

 

ČÁST VI.

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ

 

Článek 31

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý povolený provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 6).

 

Článek 32

Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.

 

Článek 33

Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů ohlásit správci poplatku datum uvedení výherního hracího přístroje do provozu a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je provozovatel povinen sdělit správci poplatku:

a) název právnické osoby, obecný identifikátor1) byl-li přidělen, sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, název, výrobní číslo a stálé umístění výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností provozovatele.

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

4. Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

 

Článek 34

Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

 

Článek 35

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu a zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen. Jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí jsou zpoplatněna po celé období platnosti rozhodnutí vydaného MF k provozování jiného technického herního zařízení podle jiného právního předpisu.

 

Článek 36

Splatnost poplatku

1. Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4) povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný poslední den prvního měsíce období, na které je provoz povolen.

2. Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4) povolen na dobu tří, šesti, devíti nebo dvanácti měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce každého započatého tříměsíčního období ve výši odpovídající délce provozu v příslušných třech měsících.

3. Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4) povolen na dobu delší než tři měsíce, která neodpovídá období uvedenému v odstavci 2, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce tříměsíčního období a poslední den prvního měsíce zbývajícího období, a to ve výši odpovídající délce provozu v příslušných měsících.

4. Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince.

 

 

ČÁST VII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Článek 37

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

3. Pokud poplatník neplní poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, postupuje správce poplatku podle § 134 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

4. Správce daně může uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena touto vyhláškounebo správcem daně, nestaví-li zákon jiný důsledek, pořádkovou pokutu podle § 247 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

Článek 38

Od místních poplatků je osvobozeno Město Žďár nad Sázavou a jím zřízené příspěvkové organizace.

 

Článek 39

Přechodná ustanovení

Žádosti o snížení nebo prominutí poplatku, které byly podány podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007/OF, o místních poplatcích, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se posoudí podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007/OF, o místních poplatcích, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích.

 

Článek 40

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 1/2007/OF, o místních poplatcích, č. 1/2009, o místních poplatcích a č. 1/2010, o místních poplatcích.

 

Článek 41

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

 


1) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

4) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.10.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 19.10.2010