5/2012 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zveřejněno: 14. 12. 2012
Schváleno 13.12.2012, platí od 14.12.2012, účinnost od 1.1.2013 do 31.12.2015

Zrušená vyhláška

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2012

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
č. 5/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 12/2012/KS/6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Žďár nad Sázavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad. [1]

 

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí [2]:

a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala [5]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 580,-  Kč a je tvořena:

a) z částky 130,- Kč za kalendářní rok (tato částka promítá náklady na uložení směsných komunálních odpadů na skládku, náklady na třídění využitelných složek komunálních odpadů a náklady na provoz systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem)

b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 10 038 803,- Kčabyly rozúčtovány takto:

Náklady 10 038 803,- Kč děleno 22354= 450,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.

 

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce [6]

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst.1 písm. a) bodu 1. je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 31.10. běžného roku.

 

(2) Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2.,3.,  a 4. a písm. b)  je splatný nejpozději do 31.8. běžného roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozen poplatník:

a) dle čl. 2, odst. (1) písm. b) mající trvalý pobyt ve městě Žďár nad Sázavou

b) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu vazby

c) který je dlouhodobě (déle než 6 měsíců) umístěn v zařízení sociálních služeb [7] a ve zdravotnických zařízeních poskytujících ústavní péči [8],

d) který má současně i jiné občanství než české a zdržuje se prokazatelně celoročně mimo území České republiky déle než 3 roky,

e) který se dlouhodobě zdržuje v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců a tuto skutečnost správci poplatku prokáže,

f) jehož místo trvalého pobytu je svozové firmě nedostupné

g) který se prokazatelně (déle než 6 měsíců) zdržuje mimo území města (např. duchovní).

 

(2)  Úleva ve výši 50% z celkové výše poplatku je poskytována poplatníkovi:

a)  s trvalým pobytem v místních částech Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem [9]

 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. [10]

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. [11]

 

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich. [12]

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 23.9.2010 a obecně závazná vyhláška č. 7/2010, kterou se mění vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15.12.2010.

 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7] Zákon č.108/2006 Sb., o sociálním službách, v platném znění

[8] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[11]  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[12] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2013