Město bude jednou ročně udělovat cenu za zásluhy

zveřejněno: 26. 2. 2016

Návrhy na udělení letošního ocenění musí být výjimečně podávány do konce února 2016.

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schválilo 17. prosince 2015 pravidla pro udělování Ceny města Žďár nad Sázavou občanům města jako morální ocenění za významné zásluhy, především v oblastech kultura, sport, vzdělávání, věda, veřejný život. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života nebo zdraví občanů města. Ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i osobám, které nejsou občany města Žďáru nad Sázavou, tato výjimka musí být ale řádně odůvodněna.

V jednom kalendářním roce může být ocenění uděleno maximálně jedné osobě, nebo jednomu kolektivu. Ocenění může být uděleno jedné osobě pouze jednou, opakované udělení není přípustné, rovněž může být uděleno in memoriam. Návrhy na udělení ocenění mohou podávat jednak občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře nad Sázavou osobně, ale i prostřednictvím členů zastupitelstva města. Návrhy mohou být podávány dvěma způsoby. Buď v listinné podobě na adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v obálce označené „Ocenění za zásluhy“ nebo v elektronické podobě na adresu meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na základě návrhů přijatých v předcházejícím kalendářním roce. Návrhy mohou být podávány kdykoli během každého roku.

Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osobnosti, popřípadě bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li navrhovateli známy, dále odůvodnění návrhu v rozsahu minimálně půl normostrany (900 znaků). Navrhovatel musí uvést své jméno a příjmení, firmy název, adresu a kontaktní telefon, případně e-mail.

Veškeré přijaté návrhy budou opatřeny pořadovým číslem a evidovány Odborem školství, kultury a sportu, který je předloží Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou. Výbor je složen ze zástupců všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města. Zasedání výboru se s hlasem poradním účastní zástupce Regionálního muzea Žďár nad Sázavou a tajemník výboru, zaměstnanec odboru školství, kultury a sportu. Výbor poté provede výběr z předložených návrhů na udělení ocenění a předloží jej radě města. Jednotlivé návrhy musí být schváleny minimálně třípětinovou většinou všech členů výboru.

Rada města návrhy projedná a následně předloží zastupitelstvu města k rozhodnutí o udělení ocenění, a to do konce měsíce května daného kalendářního roku. Na ocenění není právní nárok a zastupitelstvo města může rozhodnout o neudělení.

Ocenění bude zpravidla předáváno starostou, popřípadě místostarostou v průběhu června na slavnostním ceremoniálu. Oceněnému budou předány pamětní list a medaile v etuji a ocenění bude zapsáno do kroniky města Žďáru nad Sázavou.