Otázky a odpovědi na téma sečení travnatých ploch ve městě

zveřejněno: 15. 6. 2017

Rada města se na svém řádném zasedání v pondělí 12. června 2017 intenzivně zabývala problematikou sečení travnatých ploch. Toto téma je v současnosti živé nejenom v rámci městského úřadu, ale rovněž mezi občany, kteří upozorňují na problémy v této oblasti.

„Vedoucí odboru komunálních služeb Dana Wurzelová nás seznámila se stávajícím vývojem sečení travnatých ploch ve městě.  Firma je ve městě prvním rokem a podle zkušeností odboru ještě nezná plně všechna úskalí sečení trávy, které probíhá na úctyhodných 120 hektarech zelených ploch. Pro tyto věci sice máme určité pochopení, avšak nebudeme slevovat z toho, aby sečení probíhalo v dohodnutém režimu a v kvalitě, kterou obyvatelé Žďáru očekávají.  To je pro nás naprosto zásadní,“ shrnul výstupy z jednání rady města starosta Zdeněk Navrátil. „Situaci řešíme intenzivně každým dnem a důrazně upozorňujeme dodavatele, aby si plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy,“ doplnil Navrátil.

Radnice se snaží reagovat i dalšími opatřeními v rámci krizového managementu. „Vybraný pracovník odboru komunálních služeb je firmě GFP service, s.r.o. denně k dispozici, aby jí pomohl optimalizovat a urychlit postup prací v prostředí města. K dispozici má dodavatel rovněž několik pracovníků, které město zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací,“ vysvětlil v této souvislosti místostarosta Josef Klement.

Radní se shodli, že nelze nechat bez adekvátní odezvy řadu oprávněných připomínek, které dostávají od občanů našeho města. Firma GFP service, s.r.o. dostala opakovaně příležitost, aby napravila vady v kvalitě a termínech sečí. I když je pro město úspora na ceně téměř poloviční oproti minulému dodavateli, tak plnění smluvních závazků, kvality a termínů, zůstává prioritou. Další prodlevy a nedostatky v kvalitě práce už tedy radní odmítli tolerovat. „Pokud by se situace v této oblasti v průběhu následujících 14 dnů zásadně nezlepšila, jsme připraveni uplatnit veškeré nástroje vyplývající ze smluvního vztahu,“ doplnil místostarosta Josef Klement. Radní si vyžádali od úřadu také zlepšení informovanosti občanů na webu a facebooku města tak, aby občané měli aktuální přehled, kdy a kde se bude sekat. Situací ohledně sečení travnatých ploch se bude rada města opětovně zabývat na svém jednání 26. června 2017.    

 

Rozhovor

Situace kolem údržby městské zeleně v současné době není uspokojivá. Na Městský úřad chodí stížností od občanů, živě se diskutuje i na sociálních sítích. Jaká jsou skutečná fakta? Jak Městský úřad postupuje a kdy bude město kompletně posekáno? Na tyto a další otázky jsme se zeptali vedení města a pracovníků odboru komunálních služeb, kteří průběh prací v oblasti sečení dozorují.

 

Jak je město v současné době spokojeno se sečením městské zeleně a s novým dodavatelem?

V současné době opravdu spokojeni nejsme. Pracovníci odboru komunálních služeb důsledně kontrolují provádění zadaných prací, jejich kvalitu, ale i termíny. Vytýkáme dodavateli zjištěné nedostatky a samozřejmě žádáme jejich nápravu. Nejsme spokojeni s nasazenými kapacitami a opakovaně dodavatele žádáme o jejich posílení. Dodavatel slíbil, že kapacity, jak personální, tak materiální posílí, ale prozatím se nepodařilo dosáhnout uspokojivého stavu.

 

Kdo o městskou zeleň ve Žďáře nad Sázavou pečuje?

Péče o zeleň se dělí mezi dvě firmy. Firma GFP service se zabývá výhradně sečením téměř 120 hektarů travnatých ploch. Firma Purum pak zastává údržbu ostatní zeleně. Výběrové řízení na dodavatele těchto služeb proběhlo již vloni, práce začaly na podzim. Kritériem soutěže byla cena, s tím, že nabídku mohl podat pouze uchazeč, který splnil kvalifikační předpoklady zohledňující odbornost, vybavení a reference.

 

Kde vidí město v současnosti největší problém?

Dodavatelem nasazené kapacity nejsou, za současného stavu vegetace a dle zkušenosti odboru komunálních služeb, dostatečné. Materiální vybavení firmy je sice kvalitní, ale chybí především ruční sekáči a lepší organizace práce. Počty sekáčů ve smlouvě ošetřeny nejsou. Počet techniky byl specifikován ve výběrovém řízení. Ve smlouvě není ukotveno, s kolika stroji musí v jaký čas firma pracovat. Nejde ani tak o počty strojů, jako spíše o organizaci práce a počty pracovníků a jejich nasazení v době bujné vegetace. Myslíme si, že v případě, kdy by si dodavatel systematicky rozvrhl práce na celé město od zahájení prací po zimě, nemuselo k této situaci zřejmě vůbec dojít.

 

Jaký je aktuálně stav sečení?

Podle informací od dodavatele z poloviny června by do 20. června mělo být posekané celé město. S tím, že intenzitní třídy I. a II. již podruhé. Tento termín se netýká pouze ruderálních ploch, které by měly být dokončeny do 30. června 2017.

 

Kam se mohu obrátit v případě problémů spojených s údržbou městské zeleně?

V případě jakýchkoli dotazů, či ohlášení problémů týkajících se údržby zeleně se obracejte na Městský úřad na odbor komunálních služeb, tel. 566 688 185, nebo na e-mail zelen@zdarns.cz. Dále můžete využít komunikačního kanálu DOTAZOVNA na webových stránkách města, majitelé chytrých mobilních telefonů pak v každém případě mohou využít aplikaci Lepší místo.cz.

 

Vzhledem k tomu, že dodavatel neplní a není schopen plnit termíny sečí dle objednávek města, navrhl následující harmonogram pro nejbližší období:

Do 15. 6. 2017: u divadla, dokončení Přednádraží
Do 17. 6. 2017: Vodojem - běží, Vysočany, U Hrázek, Nová, Lesní, Srázná
Do 20. 6. 2017: Brodská, Jamská, Klafar, II. Intenzitní třída včetně Barákovy, Malé, U Jezu
Do 30. 6. 2017: IV. Intenzitní třída: cyklostezka k Pilské nádrži, na Radonín, Zelená hora, Vodárenská, Chelčického, u Žďasu, Smíchov, ostatní zbytkové plochy