Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře n.S.

zveřejněno: 30. 10. 2012

Říjen 2012 – Rada města ukončila činnost Pracovní skupiny Náměstí a poděkovala všem členům za jejich aktivitu a volný čas, který této problematice věnovali.
 


Zvonkohra

Situace

Kašna 5ti pramenů

Srpen 2012 – Rada měst se seznámila s předloženým materiálem pracovní skupiny za přítomnosti zástupců pracovní skupiny. Rada města uložila Městskému úřadu projednat Studii humanizace centra města a zadání změny stavby před dokončením projektu „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky“ a to v těchto základních bodech:
- zachování kašny na stávajícím místě – ponechat na architektech řešení zda půjde o její rekonstrukci nebo se zde použije navrhovaná kašna akad. sochaře J. Plieštika
- použít na chodnících podél náměstí štípanou dlažbu (kostky zachovat ve středové části náměstí),
- věnovat se bezbariérovosti náměstí a záměru umístění zvonkohry na náměstí


Leden 2012 – na základě setkání pracovní skupiny Náměstí a projektantů z ateliéru RAW byla zpracována studie centra, která zapracovala podněty z tohoto jednání.


Situace širších vztahů

Problémový výkres

Dne 03.10.2011 rozhodla Rada města Žďáru nad Sázavou o sestavení pracovní skupiny NÁMĚSTÍ, která se má zabývat koncepcí centra ve Žďáře n.S. Bližší informace naleznete na stránce Pracovní skupina NÁMĚSTÍ, vedenou pod Volenými orgány a Radou města.


Prosinec 2009

Pro stavbu je vydáno stavební povelení. Rekonstrukce náměstí je zařazena v Akčním plánu města na rok 2012 a v témže roce se předpokládá i podání žádosti o dotace.


Prosinec 2008

Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu města pro rok 2009 finanční prostředky na zajištění projektu stavby ke stavebnímu povolení. 


Zpráva o přípravě stavby k 21.7.2008

Ateliér RAW, Brno – Doc.ing.arch. Tomáše Rusína a Ing. arch. Ivana Wahly zpracoval, na základě studie a závěrů pracovních výborů, projekt stavby „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky“ k územnímu rozhodnutí.

 

Výkres situace - architektonicko urbanistické řešení


Situace k územnímu rozhodnutí - odkaz na PDF

 


Zpráva o přípravě stavby k 7.4.2008

 

V listopadu 2007 schválila rada města vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektu stavby k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení „Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou“. Ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka ateliéru REW, Brno vedeného Ing. arch. Tomášem Rusínem a Ing.arch. Ivanem Wahlou. Na návrhu dále pracují také Ing. arch. Petr Mutina a Ing. arch. Hedvika Drechslerová z téhož ateliéru

 

Řešené území: od budovy bývalého Městského úřadu, podél budovy 1. ZŠ, restaurace U labutě, hotelu Bílý Lev, po starou radnici a ČSOB. Spodní hranici území tvoří státní silnice 1/37.

Pěší zóna a chodník podél obchodních domů na východní části náměstí nejsou součástí tohoto projektu, ale budou řešena a koordinovány v dalších etapách.

Návrh nemění dopravní a organizační schéma náměstí. Rekonstrukcí se nemá změnit organizace náměstí tj. v horní část náměstí umístěného parkoviště, středové komunikace ústící k pěší zóně a ve spodní části náměstí společenská – klidová část.

 

Projektová dokumentace má řešit rekonstrukci povrchů chodníků a komunikací pro automobily, rekonstrukci veřejného osvětlení vč. návrhu osvětlení budovy staré radnice a morového sloupu, návrh zeleně a mobiliáře - lavičky, patníky, odpadkové koše, stojany na kola atd.

 

Na výrobní poradě s občany města, která proběhla dne 7.4.2008 představili Ing.arch. Tomáš Rusín a Ing.arch. Ivan Wahla svoji pracovní variantu návrhu k diskusi přítomným.

Stručný souhrn připomínek z jednání:

- Zachování průjezdnosti pěší zónou pro výjimečné případy např. objížďky

Pěší zóna se bude řešit v další etapě s pojízdnými povrchy a bude v ní i nadále fungovat stávající provoz. Vedení objížděk je však záležitostí dopravního inspektorátu Policie ČR a příslušných „dopravních“ orgánů stání správy, nelze je řešit v projektech rekonstrukcí ulic a náměstí.

- Průjezdnost náměstím pro vozíčkáře a maminky s kočárky

Tento pohyb po náměstí zajišťuje nová rampa u ČSOB a průjezd okolo morového sloupu.

- Umístění nové kašny do středu spodní části náměstí – do trasy chodců

V návrhu bylo toto místo vyhledáno jako těžiště náměstí – jde o historicky požívaný princip, kdy se právě do těchto těžišť prostorů umísťovaly důležité prvky (morové sloupy, památníky, ke kterým jsou chodci směřováni). Žďárské náměstí bylo několikrát přebudováno a těžiště je proto tvořené nově.

- Posezení kolem lípy, intimnější uzavřené řešení laviček pro maminky s kočárky

Kolem lípy je navržena kamenná kruhová lavice, další lavičky typ 2 + 1 jsou podél plochy náměstí a na schodech jsou řešeny také bloky k sezení s osvětlením.

- V návrhu chybí spojitost s dopravou a přechody pro chodce

Přechody jsou zachovány a jsou k nim navedeny pěší trasy, systém dopravvy na náměstí zůstává bez změny.

- Požadavek na propojení na cyklostezky, turistické značení, stojany na kola a řešení kvalitnějšího informačního centra

Na stojany na kola je pamatováno, nejsou jen zakresleny v návrhu. Požadavek na značení zahrnou projektanti do návrhu a pokusí se navrhnou lepší umístění Infocentra v některém z objektů města.

- Kdy dojde na úpravu Havlíčkova náměstí ?

Stejně jako u pěší zóny a u chodníků podél obchodních domů, bude Havlíčkovo náměstí součástí další etapy. Materiálově a prvkově budou tyto etapy navazovat na náměstí.

- Budou využity stávající kostky?

Ano, jde o velmi kvalitní ochozenou dlažební kostku, která bude doplněna a prostřídána s řezanou deskovou kamennou dlažbu.

- Jak bude řešena rekonstrukce inženýrských sítí, doporučení na vybudování koridorů – kolektorů

Rekonstrukci inženýrských sítí bude město pouze koordinovat, kolektory budou předloženy jako jedna z variant řešení správcům a provozovatelům inž. sítí. Rozhodnutí o jejich použití je však na nich.

- Požadavek na vhodnější místo pro bystu T.G.Masaryka

Projektanti zvažují umístění na objektu staré radnice.

- Návaznost na rekonstrukci Bílého lva

Probíhá spolupráce s projektantem rekonstrukce hotelu a majitelem objektu.

 


Situace

 


Perspektivní pohledy

 

Návrh nové kašny  

 


Návrh lavic u schodů


Návrh kruhové lavice kolem lípy