Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

zveřejněno: 5. 1. 2015
Upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - „Energetický zákon" ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím...", dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranná pásma - v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost - veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich pádu.

  • U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
  • u vedení vysokého napětí (22 kV, 35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,
  • u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,
  • v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto práci stanovených.

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO KONCE TOHOTO ROKU

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 566 655 742

Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Nové Město na Moravě

Poznámka: Pro kácení dřevin, kde to legislativa vyžaduje, je nutno si zajistit písemné povolení orgánu ochrany přírody