Veřejná shromáždění

zveřejněno: 29. 8. 2018

V případě konání veřejného shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) je nutné podat oznámení. Vzor můžete nalézt ZDE. Jedná se například o shromáždění osob za účelem sdělení politických názorů aj.

Kontaktní osobou je JUDr. Martina Hostomská, tel. 566 688 102, e-mail: tajemnik@zdarns.cz.

 

Veřejným shromážděním dle zákona se rozumí dle § 1, odst. 1 a 2:

(1) Každý má právo pokojně se shromažďovat.

(2) Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.„

Naopak za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažuje:

a) shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy;

b) shromáždění související s poskytováním služeb;

c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

 

Technické zajištění shromáždění

Bude-li oznamovatel potřebovat pro realizaci shromáždění napojení na el.energii může se obrátit se žádostí o připojení na organizační složku Technická správa budov města nebo odbor komunálních služeb MěÚ.

 

Upozornění oznamovateli

Úřad nevydává oznamovateli, na základě předloženého oznámení, žádné stanovisko, či rozhodnutí, pokud jej přijal bez výhrad.