Veřejná shromáždění

zveřejněno: 29. 8. 2018

V případě konání veřejného shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) je nutné podat oznámení. Vzor můžete nalézt ZDE. Jedná se například o shromáždění osob za účelem sdělení politických názorů aj.

Kontaktní osobou je Mgr. Hana Vykoukalová, oddělení projektů a marketingu, tel. 566 688 335, e-mail: hana.vykoukalova@zdarns.cz.

 

Veřejným shromážděním dle zákona se rozumí dle § 1, odst. 1 a 2:

(1) Každý má právo pokojně se shromažďovat.

(2) Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.„

Naopak za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažuje:

a) shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy;

b) shromáždění související s poskytováním služeb;

c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

 

Technické zajištění shromáždění

Bude-li oznamovatel potřebovat pro realizaci shromáždění napojení na el.energii může se obrátit se žádostí o připojení na organizační složku Technická správa budov města nebo odbor komunálních služeb MěÚ.

 

Upozornění oznamovateli

Zástupce oddělení projektů a marketingu nevydává oznamovateli, na základě předloženého oznámení, žádné stanovisko, či rozhodnutí, pokud jej přijal bez výhrad.