Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 20. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, poprosila bych o vysvětlení jakým způsobem je možné užívat územním plánem vymezenou veřejnou zelen stavebně?
Kávavan ve Farských humnech je prosím stavba nebo se pozemek pronajímá a je to zaparkované vozidlo?
Děkuji
Odpověď: (21. 7. 2022 - odbor stavební a územního plánování):
Vážená paní Sebestíková,
dle platného územního plánu je veřejná zeleň určena pro veřejně přístupnou parkově upravenou zeleň. Zpravidla se jedná o trávníkové plochy, skupiny bylin nebo dřevin a na těchto plochách je územním plánem umožněno umístit pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový a hrací mobiliář. Stavby a zařízení je možno v těchto plochách také umístit pokud svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a také je doplňují. To vše za podmínky, že nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití těchto ploch.
V případě samotného Kávavanu je nutno uvést, že se nejedná o stavbu nebo zařízení, ale je součástí plochy, která byla k tomuto účelu navržena a stavebním úřadem povolena.
Pozemek provozovatel užívá v souladu s nájemní smlouvou.

S přáním pěkného dne
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování.

Předmět: Oprava Santiniho
Datum: 20. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, nevím zda dotaz směřuji správně. Jak bude vyřešen vjezd na ulici Dvorská, až se opravy ulice Santiniho přesunou na druhou stranu? Vím, že vjezd do zámku byl na začátku opravy umožněn, ale na poslední cca 2-3 týdny byl i vjezd do zámku zrušen. Děkuji za odpověď
Odpověď: (20. 7. 2022 - odbor dopravy):
Práce jsou naplánovány tak, že provoz do a z ulice Dvorské má být umožněn jedním pruhem.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 19. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné občas vyčistit park od toaletních papírků, ubrousků a lidských výkalů?
Každé houští po okrajích parku se jimi hemží a není to nic, co by se do parku hodilo.
Případně houštiny vykácet, aby lidem nedávali tuto možnost.

Děkuji pěkně
Odpověď: (20. 7. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Koutná,
děkuji Vám za zaslaný podnět.

Situace, kterou popisujete je z velké části důsledkem akce, kterou pořádal soukromý subjekt v prostoru parku.
Pořadateli byly stanoveny podmínky, za kterých může akci uspořádat, tyto však nebyly zcela dodrženy.
Pořadatel bude vyzván k nápravě a uvedení prostoru do řádného stavu.

Vegetace v parku a jeho přilehlém okolí je v posledních dvou letech předmětem zvýšené údržby, kdy je snahou více zpřístupnit řeku, aby byl park s vodním tokem v kontaktu.
Nelze to však chápat tak, že budou kompletně zlikvidovány křoviny, které slouží také živočichům jako přirozený úkryt.
Těmito zásahy také dochází k eliminaci míst, která by mohla sloužit i popisovaným aktivitám.
Těm se ovšem nikdy nepodaří zcela zabránit. Vydatnou pomocí by měla být plánované vybudování plnohodnotného bistra včetně odpovídajícího zázemí.

Zeleň v parku i jeho okolí bude nadále udržována v duchu výše popsaného.

S pozdravem

Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik, správce zeleně, městských lesů a rybníků

Datum: 19. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den pane Prokope jsem si vědoma, že jste v době výstavby lávky na Farských humnech nezastával vaší pozici.
Mohl byste i takto sdělit jak mohlo být město spokojeno s prací TDS, když je na ní stále tolik nedodělků?
Má stavební dozor nějakou odpovědnost?
Probíhající reklamace, pokud lze přebrané vady vůbec reklamovat, bude muset vyřešit až nové vedení obce nebo toho bude schopno to nynější?
Omlouvám se za všetečnost, ale na lávku z parku nevyjedu.

Děkuji
Odpověď: (20. 7. 2022 - odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní,
děkuji za dotazy. TDS byl vybrán dle Směrnice pro zakázky malého rozsahu platné v dané době a dle pravidel dotačního orgánu. Technický dozor zastává funkci dle Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a také dle uzavřené a platné smlouvy s objednatelem. V současné chvíli vyhodnocujeme nejen vady, které jsme identifikovali, ale zároveň i případnou odpovědnou osobu. Nechci v současné chvíli předjímat závěry. V případě důvodného pochybení na straně jednotlivých dodavatelů, budeme požadovat veškeré zákonné kompenzace, či nápravy.
S pozdravem
Jan Prokop

Datum: 3. 7. 2022
Dotaz: Naschvál? jste neposekali trávu v parku před pořádáním pivního festivalu, který nebyl akcí města?
Byla to letos jedna z nejlepších akcí,ale dost dětí popíchaly včely z rozkvetlých trav!Je to neomluvitelné! Park Farský, stejně jako pilák musejí být sekány minimálně každý týden, jinak jsou pro děti nebezpečné.
Prosím o nápravu i břehů řeky, které si letos poprvé můžeme občas užít. Dříve se nesekly vůbec a jsou to pozemky města. Ještě bych prosila o doplnění košů v areálech o pytlíky pro psí výkaly
Odpověď: (18. 7. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, paní Koutná,
pořadatel akce dostal od správy zeleně souhlas s pořádáním akce za předem jasných podmínek, které bohužel nesplnil.
Pokud by pořadatel v souladu se stanovenými podmínkami kontaktoval správu zeleně nejdéle 14 dní před konáním akce, kdy mělo dojít k předání místa, měl možnost komunikovat své specifické požadavky na sečení trávnatých ploch.
Standardně jsou parkové plochy sekány v souladu s plánem péče o zeleň. Případné požadavky nad rámec těchto sečí jsou posuzovány individuálně a snažíme se v rámci vypjatých kapacit vycházet vstříc.
S pozdravem
Bc. Jiří Hemza, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
Investiční technik, správce zeleně, městských lesů a rybníků

Vážená paní,
ve Žďáře na veřejných plochách nedáváme pytlíky na psí výkaly na koše ani na samostatné držáky. Občané města si mohou pytlíky na psí výkaly vyzvednout na informacích MěÚ.
Tuto informaci Vám dávám a jsem s pozdravem.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 15. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zařídit, že když už zemědělci posečou trávu vedle cyklistické stezky (za OD Kinský) a trávou zasypou celou stezku, tak aby si to po sobě i uklidili? Je to tam takto už 4 den, na trávu napršelo a stezka se tak stává například na bruslích či koloběžkách nebezpečná.
Děkuji
Odpověď: (18. 7. 2022 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Zemědělce jsme kontaktovali a z jejich strany byla přislíbena náprava.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 13. 7. 2022
Dotaz: Dobry den paní tajemnice,
prosím o výklad pojmu "hlučná zábavní pyrotechnika".
Jde mi opravdu o to, abych jako občan s jistotou věděl, co mohu nebo nemohu ve městě použít napřiklad při oslavě.
Výklad tohoto pojmu nijak určitě vyháška neuvádí a není užit ani v zákonech a vyhláškách, které oblast pyrotechniky a jeji třídy upravují.
Pokud je to pouze Žďarský terminus technicus, musí být součástí vyhlášky, jinak bude jako mnohé další pro svojí nicotnost nevymahatelná.
Děkuji
Odpověď: (15. 7. 2022 - kancelář tajemnice):
Dobrý den p. Bloudile,
výklad pojmu bude náležet vždy správnímu orgánu, zda použití zábavní pyrotechniky dosáhlo určité hranice pro narušení veřejného pořádku. Ještě malou poznámku, pokud Vás zajímá problematika vyhlášek, tak pište rovnou na můj e-mail nebo mi zavolejte. Dotazovna slouží pro dotazy a náměty k činnosti městského úřadu, tak bychom ji nemuseli zatěžovat diskusí nad vyhláškami.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice
martina.hostomska@zdarns.cz
tel: 778 451 006

Datum: 15. 7. 2022
Dotaz: Proč prosím zmizely dodatkové tabulky u značek se zákazem vjezdu, které umožňovaly vjezd cyklistů, na spojce z Farčat na Nábřežní ul.?
Odpověď: (15. 7. 2022 - odbor dopravy):
Důvodem pro odstranění dodatkové tabulky č. E 13 s textem „Mimo cyklistů“ jsou nepříliš vhodné šířkové poměry i částečně ztížený rozhled ve směrových obloucích v předmětné části komunikace.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 13. 7. 2022
Dotaz: Děkuji za Vaše sdělení.
Mohli bychom se ještě ve Žďaře dozvědět, co to tedy v parku je, když to není výsledek vyhlášeného záměru Bistro FARČATA?
A co znamená snaha radních první etapu záměru BISTRA prodloužit do konce roku 2024 i přes to, že záměr etapy neměl a odpočátku byla nastíněna jeho podoba i co má obsahovat, např. wc. Ne suchý zachod bez možnosti umýt si ruce.
Pokud bylo upuštěno z nějakého důvodu z požadavků, neměl být vyhlášen nový záměr na "kávavan/foodtruck s toikou za kačku na rok"?
Odpověď: (14. 7. 2022 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, pane Bloudile,
záměr etapy nezakazoval. Prodloužení první etapy do konce roku 2024 vychází ze skutečnosti, že město nabylo objekt bývalé sklárny a v současné době zvažuje, zda občerstvení zachovávat v parku s tím, že je nutné vynaložit investice pro přípojky tak, aby mohla být realizována II. etapa (vybudováno zejména WC), nebo zda občerstvení umístit v objektu bývalé sklárny.
Děkujeme za váš zájem.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 10. 7. 2022
Dotaz: Dobrý den, byla jsem svědkem příkladného přístupu občanů města.
Na zánovní mostek u parku spadl ve středu velký strom.
Já i mnoho dalších ho překročilo či přejelo na kole bez povšimnutí.
Když jsem se vracela z vycházky a chtěla jsem mostek znovu přejít, zabránil mi v tom duchapřítomný muž, který viděl nebezpečí pádu dalších 2 suchých stromů a volal hasiče. Jemu i jeho ženě, která mostek uzavřela z druhé strany by bylo vhodné poděkovat.
Osobně je neznám, ale v parku je vídám často a děkuji jim.
Odpověď: (14. 7. 2022 - kancelář tajemnice):
Vážená paní Novotná,
děkuji za námět k pochvale, který jste nám předala. Po emailu jsme si spolu vyjasnili přesné umístění lávky a z dalších zdrojů informací jsem zjistil, o jakého pána se také jedná. Poděkování jsem mu předal, každopádně tak činím i veřejně a děkuji dotyčné osobě za okamžitý přístup k věci, že situaci řešil, a že ji vyřešil ve spolupráci s odborníky.
Jsem velice rád, když mohu takto veřejně někoho pochválit za situace, které se dějí jak ve veřejném tak i soukromém prostoru. I Vám děkuji paní Novotná, že jste si dala tu práci a informovala nás o takovém případě.
Prosím buďme vzájemně opatrní, všímejme si okolí a snažme se, aby nám nebylo naše okolí lhostejné.

S pozdravem
Jan Prokop

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.