Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

Odpovědi na dotazy

Datum: 23. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,ještě prosím:
1) vjezd do parku je tedy omezen všem vlastníkům nemovitostí na konci parku?
2) co prosím znamená volná dopravní dostupnost a kde se na to před koupí ptát?
3) je silnice v paku soukromá nebo obecní/městská?
4) jaké přestupky udělali majitelé pozemku,kolik jich bylo a kdy se stal poslední?
5) udělali přestupky všichni majitelé nebo pouze někteří z nich?
6) řešila to Policie ČR nebo městská?
7) jaké podmínky mělo mít nové povolení, na kterém se majitel s městem nedomluvil?
Odpověď: (25. 1. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ad 1) Vjezd do parku je omezen pro všechna vozidla, včetně vlastníků sousedních nemovitostí. Povolení je aktuálně vydáváno dle metodiky schválené radou města na jednání 26.9.2022.
ad 2) Je možné obrátit se na odbor komunálních služeb a v souladu s metodikou povolování vjezdu do parku Vám budou navrženy podmínky pro vjezd.
ad 3) Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, na které je umožněn smíšený provoz, komunikace je v majetku města.
ad 4) Za MP nelze takto veřejně sdělovat, jakého přestupkového jednání se zmiňované osoby dopustily.
ad 5) odpověď viz bod 4)
ad 6) Za MP v tomto směru neposkytujeme informace, mimo zákonného zmocnění. Co se týká Policie ČR, je třeba se obrátit s dotazem na tento orgán.
ad 7) Nelze předjímat podmínky povolení, které nevzniklo. Podmínky by se odvíjely od výše zmíněné metodiky.
Martina Hostomská, tajemnice, OKS, MP

Datum: 23. 1. 2023
Dotaz: Pěkný den,
ráda bych se zeptala co je to s těmi dvěma maškarními masopustovými průvody za šaškárnu?
Město nevěšelo výzdoby na vánoce po lampách mimo centrum a najednou máme dva průvody, k tomu nějaký program a na to peníze jsou.
Nechci být kritická přespřiliš, ale prosím kolik peněz město přispívá na každou z těchto dvou podobných akcí z rozpočtu města? Když na druhou stranu radní odmítají pomoci lidem, kterým neumožnili odvézt si dřevo z vlastního pozemku.
Děkuji
Odpověď: (24. 1. 2023 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den paní Novotná,
masopust jako takový je ve Žďáře jeden, a to 18.2. Město pořádá ukázku tradiční maškary z blízkého Hlinecka zapsanou na seznam nehmotného kulturního dědictví Unesco jako odpolední zábavně naučnou akci především pro rodiny s dětmi o jarních prázdninách. Omlouvám se, ale souvislost s rozpočty těchto akcí a dřevem na soukromém pozemku mi uniká a nejsem schopen reagovat. Mgr. Petr Sedlák odbor ŠKSM

Datum: 20. 1. 2023
Dotaz: Má majitelka nemovitosti ze zákona právo se na ní dostat?
Došlo k omezení vlastnického práva žadatelky nebo žadatelka o poskytnutí daru lže?
V jaké hodnotě je městem poskytnutá pomoc ve válce na Ukrajině k dnešnímu dni, když občanka města nedostane ani nefinanční dar k zajištění topení v domě?

Předejte žadatelce prosím můj e-mail, na takovéto způsoby konce společnosti se nebudu dívat.

Děkuji
Odpověď: (24. 1. 2023 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Koutná,
sděluji, že dotazovna neslouží pro právní rozbory, které by vaše první dva dotazy vyžadovaly. Co se týká pomoci poskytnuté Ukrajině, tak každá jednotlivá pomoc je projednávána a schvalována zastupitelstvem města. S jednotlivými usneseními v této věci se můžete seznámit na webových stránkách města. Váš e-mail žadatelce nemohu poskytnout, neboť ve své žádosti e-mailovou adresu neuvedla.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 20. 1. 2023
Dotaz: Požádala bych o odpovědi v návaznosti se schválením neschválení žádosti o poskytnutí daru palivového dřeva občance našeho města:
1) byla této majitelce pozemku městem dne 15. 3 2022 nabídnuta směna pozemku, jak je v její žádosti uvedeno?
2) měla žadatelka o dar ke dni 15. 3. 2022 možnost tento pozemek dopravně obsloužit?
3) z jakého titulu zanikla možnost dopravní obsluhy majitelky předmětného pozemku ke dni 25. 3. 2022?
Byly jí zmíněné projektové dokumentace v souladu s územním plánem města?
Odpověď: (23. 1. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
ad 1) ano, a je pouze na vlastníku nemovitosti, zda nabídku přijme nebo ji odmítne.
ad 2) toto je dotaz spíše na majitele pozemku. Majitel koupil pozemek, kde není zajištěna volná dopravní dostupnost až na pozemek. Před koupí pozemku se majitel nezajímal a nezjišťoval si možnost dopravní obsluhy až na pozemek. Příjezd přes veřejný park Farská humna až na pozemek je pro soukromou dopravu omezen. Aktuálně je pozemek dostupný např. takto: přijet na ul. Nábřežní a cca 50m dojít pěšky nebo přijet na ul. Žižkova a dojít přes lávku přes Sázavu pěšky. Je možné město požádat o povolení vjezdu dle metodiky schválené radou města, a to pouze na časově omezenou dobu, za konkrétně stanovených podmínek a s upřednostněním veřejného užívání parku před soukromou dopravou.
ad 3) skončila platnost časově omezeného povolení vydaného na dobu určitou (1 rok) do 25.3.2022. V době platnosti povolení byly opakovaně porušeny jeho podmínky. Na novém povolení a jeho podmínkách se majitel s městem nedohodl.
Z dotazu není zřejmé, jaké projektové dokumentace máte na mysli. Orgán územního plánování vydal na základě žádostí závazná stanoviska pouze k oplocení pozemku.
Martina Hostomská, tajemnice

Datum: 19. 1. 2023
Dotaz: Děkuji za odpověď, všiml jsem si včelínů s cedulkou "pozor včely" u rozpadlého domu poblíž městského úřadu, je mi s podivem, že by o tom příslušní tuto problematiku řešit, nevěděli.

Je to tedy nepřípustné a na koho konkrétně bych se mohl obrátit, aby k jejich nepřípustnému chovu v této lokalitě nedocházelo?
Jaký postih chovateli hrozí?
Pokud to není vaše parketa, prosím o předání příslušnému orgánu, tak jako to udělal pan Doubek

Děkuji
Odpověď: (23. 1. 2023 - odbor stavební a územního plánování):
Vážený pane Bláho,
ve věci včelníků odkazuji na odpověď ze dne 19. 7. 2022 a 22. 7. 2022. Nejedná se o přestupek podle stavebního zákona. Pozemek, dotčený umístěním včelníků, byl projednán ve změně územního plánu.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, odbor stavební a územního plánování

Datum: 20. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,
při rekonstrukci Vodojemu se ke konci provedla výměna laviček a nové rozmístnění. S tím bylo odstraněno několik odpadkových košů a nové byly umístněny, tak kde chodí minimum lidí. Hlavní problém je na hlavním chodníku zde 49.563196, 15.950453, kde je pouze lavička a koš nikde. Bude napraveno? Chodí tu téměř všichni z vodojemu a na této hlavní cestě je jeden jediný koš téměr u točny a jinak nic :(
Odpověď: (20. 1. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Situaci prověříme a v případně potřeby další koš přidáme.
Děkujeme Vám, že se zajímáte o své okolí.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 19. 1. 2023
Dotaz: Prosím o pár vysvětlení ohledně pozemku na Farských humnech.
Majitel nemovitosti má snad ze zákona právo se na ní dostat, vždyť se kvůli tomu obnovovali i všemožné polní cesty tak, aby se všichni majitelé dostali ke svému pozemku a ne jen pro nějaký kamen a dřevo.
Proč je obsah důvodové zprávy začerněn a jméno žadatelky zveřejněno? Pokud žádala paní P, proč podával komunál informaci panu P a dal pan P adresátovi dopisu souhlas s jeho poskytnutím radě? Děkuji, víc jsem nevyčetla a jsem zmatená.
Odpověď: (20. 1. 2023 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní Koutná,
v materiálu pro radu města byla do důvodové zprávy pro radní uvedena korespondence, kterou vedla jiná osoba, než žadatelka s příslušným odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Korespondence byla pro radní města informací, kterou mohli pro své rozhodování také využít. Protože se jednalo o e-maily pouze mezi jinou osobou, než je žadatelka a vedoucí příslušného odboru, byla tato část znepřístupněna pro čtení veřejnosti.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 18. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den, nevíte zda je v plánu kácení množství suchých stromů u řeky?
Okolo stezky na pilák je jich snad 20 a jak málo stačilo k neštěstí na lávce v loňském roce.
Pak ještě dotaz asi jinému odboru. Jak mohu řešit, když někdo chová hospodářská zvířata v místech, kde to uzemní plán přímo zakazuje?
Děkuji
Odpověď: (19. 1. 2023 - odbor životního prostředí):
Dobrý den pane Bláho,
jelikož nebyla na odbor životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou podána žádost o povolení kácení vlastníkem pozemků, nelze Vám v tuto chvíli jednoznačně odpovědět, zda má Povodí Vltavy, v jehož správě je údržba břehových porostů, vámi zmiňované kácení v plánu. Vámi sdělenou informaci nicméně předáváme Povodí Vltavy, s výzvou k urychlenému řešení věci.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Doubek
odbor životního prostředí

K chovu hospodářských zvířat ve vztahu k územnímu plánu přikládáme odpověď stavebního úřadu:
Vážený pane Bláho,
chov hospodářských zvířat je z hlediska současně platného územního plánu nepřípustný ve vymezených plochách.
Stavebnímu úřadu přísluší řešit pouze ty stavby, které dle stavebního zákona podléhají vydání povolení a byly realizovány po roce 2003.


Ing. Libuše Pitková
odbor stavební a územního plánování

Datum: 12. 1. 2023
Dotaz: Neplánuje se výměna zábradlí včetně jeho uchycení na lávce přes Sázavu od zastávky autobusu u městského úřadu ke kostelu? Z lávky visí dolů prorezavělé kusy pásnic, některé trubky zábradlí už jsou děravé skrz naskrz a vypadá to, že víc jak další zimu už nevydrží.
Odpověď: (19. 1. 2023 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na letošní rok je objednána oprava uchycení zábradlí tak, aby vydrželo funkční do doby již povolené demolice. Ta bude provedena po výstavbě lávky nové.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2023
Dotaz: Dobrý den,

bylo by možné upravit výjimky z omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky? Myslím, že není nutné, aby bylo dne 31. prosince možné bouchat pyrotechniku již od 6 hodin ráno po celý den až do 24 hodin a následující den do 4 hodin atd. Případně alespoň zakázat pyrotechniku v zastavěných oblastech?

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (16. 1. 2023 - kancelář tajemnice):
Dobrý den,
přijímání obecně závazných vyhlášek patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, tzn., že záleží jen na něm, kterou oblast veřejného pořádku chce vůbec regulovat, co vše chce takovou obecně závaznou vyhláškou upravit a v jakém rozsahu. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky schvalovalo zastupitelstvo v červnu 2022. Váš podnět sdělím na zasedání rady města, konané dne 16.1.2023.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice